Hotărârea nr. 364/2008

HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr.476/29.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI-ZONA BUCIUM CVARTAL 145 intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan si construirii de locuinte individuale si imprejmuiri la terenurile aflate in proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea HCL nr.476/29.11.2007  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI-ZONA BUCIUM,CVARTAL 145 intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan si construirii de locuinte individuale si imprejmuiri la terenurile aflate in proprietate privata persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)        nota de fundamentare nr.56635/01.07.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

d)        certificatul de urbanism nr. 1339/19.04.2006;cererea nr.56635/01.07.2008,prin care domnul Smau Gheorghe solicita rectificarea HCL nr.476/29.11.2007;

e)    Legea 50/1991Republicata  modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)   art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba rectificarea HCL nr.476/29.11.2007,in sensul ca parcela 1/2(5439/2/1/1) va deveni parcela 1/2(5439/2/1/1/2),conform contractului de vanzare cumparare nr.827/24.03.2006,iar parcela nr.1/1(5439/1/1/1) va deveni parcela 1/1(5439/2/1/1/1),conform contractului de vanzare cumparare nr.787/29.03.2007.

            Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism

f)                    Domnului Smau Gheorghe,sos.Nationala nr.188,bl.C1,sc.B,ap.8,Iasi.

Art.3    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

                (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informati pentru Cetateni.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

      Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 364 din 17 septembrie 2008