Hotărârea nr. 348/2008

HOTĂRÂRE privind participarea municipalităţii ieşene la programul “TOWN TWINNING ”cu finantare europeana cu proiectul “NEXT- New sinergies to exchange best practices on sustainable tourism development ” (" Noile sinergii pentru schimbul de bune practici in dezvoltarea turismului sustenabil”)

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind participarea municipalităţii ieşene  la programul “TOWN TWINNING ”cu finantare europeana   cu proiectul “NEXT- New sinergies to exchange best practices on sustainable tourism development ” (" Noile sinergii pentru schimbul de bune practici in dezvoltarea turismului sustenabil”)

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008 ;

Având în vedere :

a)                       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)                      raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)                       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)                      referatul de specialitate nr. 74264 din 09.09.2008 întocmit de către Serviciul Relaţii Internaţionale şi Parteneriate Europene

e)                  Corespondenţa cu Comisia Europeana, anexat;

f)                    art.36 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1: Se aprobă participarea municipalităţii ieşene la programul “TOWN TWINNING ”cu finantare europeana, cu proiectul “NEXT- New sinergies to exchange best practices on sustainable tourism development ” (" Noile sinergii pentru schimbul de bune practici in dezvoltarea turismului sustenabil”).

Art. 2 : Se aprobă organizarea şi desfăşurarea activităţilor din proiect precum şi cofinanţarea proiectului din cap. 5402, art. 550108 “Programme PHARE şi alte programme cu finanţare nerambursabilă

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Serviciul Relatii Internationale;

          Art.4   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Relaţii Internaţionale şi Parteneriate Europene.

      (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

             SECRETAR

       Cons.Seryl Talpalaru

 Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 348 din 17 septembrie 2008