Hotărârea nr. 343/2008

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local 2008

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local 2008

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 septembrie 2008,

            Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărîre;

b)      referatul de specialitate nr. 75787 din 15.09.2008 întocmit de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale, Serviciul Buget;

c)      -Legea 215/2001 - Legea Administratiei Publice Locale republicată, cu modificarile şi completările ulterioare

-Legea 273/2006 - privind Finantele Publice Locale

d)      rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

e)      amendamentul din plenul şedinţei ordinare din data de 17 septembrie 2008, privind suplimentarea bugetului local cu 4.200 mii lei pentru compensarea creşterii preţurilor la combustibil,

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Rectificarea Bugetului local pentru anul 2008 astfel:

a) La venituri în suma de  17.384,00 mii lei :

01.02.01 Impozit pe profit de la agenti economici                                                        

+43,00 mii lei

03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din  patrimoniul personal

+682,00 mii lei

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit                                                              

+3.177,00 mii lei

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la persoane fizice                                                         

+175,00 mii lei

07.02.01.02 Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice                                    

+ 2.000,00 mii lei

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice                                                      

 +100,00 mii lei

07.02.02.03 Impozitul pe terenul din extravilan                                                                   

+30,00 mii lei

07.02.50 Alte impozite si taxe pe proprietate                                                                      

+70,00 mii lei

11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul  municipiilor

 -115,51 mii lei

15.02.50 Alte taxe pe servcii specifice                                                                              

 +100,00 mii lei

16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

+800,00 mii lei

30.02.50 Alte venituri din proprietate                                                                              

+6.000,00 mii lei

37.02.01 Donatii si sponsorizari                                                                                        

+106,51 mii lei

42.02.14 Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar

  +137,00 mii lei

42.02.32 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili

+4.079,00 mii lei

 

    b) La cheltuieli în suma de  17.384,00 mii lei:

 

65.02.10 Invatamant - cheltuieli de personal       

-107,00 mii lei

65.02.20 Invatamant - cheltuieli materiale

+2,50 mii lei

65.02.59 Invatamant - burse                                                                                             

-8,51 mii lei

65.02.71 Invatamant-cheltuieli de capital

+137,00 mii lei

67.02.20 Cultura, recreere si religie - cheltuieli materiale

+2.000,00 mii lei

67.02.59 Cultura, recreere si religie - alte cheltuieli   

+2.000,00 mii lei

68.02.71 Asigurari si asistenta sociala - cheltuieli de capital

+104,01  mii lei

70.02.20 Locuinte, servicii si dezvoltare publica-cheltuieli materiale

+1.000,00 mii lei

74.02.20 Protectia mediului - cheltuieli materiale  

+2.000,00 mii lei

81.02.40 Combustibili si energie - subventii

+4.079,00 mii lei

84.02.20 Transporturi - cheltuieli materiale                              

+6.177,00 mii lei

 

Art 2. Virari de credite de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar

 

70.02.71Locuinte, servicii si dezvoltare publica- cheltuieli de capital

-3.710,00 mii lei

 

51.02.10 Autoritati publice si actiuni externe - cheltuieli de personal

+3.710,00 mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.02.71 Transporturi-cheltuieli de capital

-2.933,00 mii lei

 

51.02.10 Autoritati publice si actiuni externe - cheltuieli de personal

+1.490,00 mii lei

 

 

 

61.02.51Ordine publică si siguranta nationala-transferuri

+1.443,00 mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.02.81 Combustibili si energie - rambursari de credite

-2.598,00 mii lei

 

61.02.51Ordine publică si siguranta nationala-transferuri

+2.165,00 mii lei

 

 

 

84.02.20 Transporturi - cheltuieli materiale

+433,00 mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.02.30 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - dobanzi

-905,00 mii lei

 

84.02.20 Transporturi - cheltuieli materiale

+905,00 mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.02.71Cultura, recreere si religie - cheltuieli de capital

-830,00 mii lei

 

84.02.20 Transporturi - cheltuieli materiale

+485,00 mii lei

 

 

 

68.02.10 Asigurari si asistenta sociala - cheltuieli de personal

+345,00 mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.02.81 Transporturi - rambursari de credite

-2.239,00 mii lei

 

68.02.10 Asigurari si asistenta sociala - cheltuieli de personal

+1.650,00 mii lei

 

 

 

67.02.51 Cultura, recreere si religie -transferuri

+210,00 mii lei

 

 

 

54.02.51Alte servicii publice generale - transferuri

+379,00 mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.02.20 Autoritati publice si actiuni externe - cheltuieli materiale

-300,00 mii lei

 

54.02.51Alte servicii publice generale - transferuri

+105,00 mii lei

 

 

 

67.02.71Cultura, recreere si religie - cheltuieli de capital

+195,00 mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.02.71Autoritati publice si actiuni externe - cheltuieli de capital

-665,00 mii lei

 

67.02.71Cultura, recreere si religie - cheltuieli de capital

+165,00 mii lei

 

 

 

68.02.71Asigurari si asistenta sociala - cheltuieli de capital

+350,00 mii lei

 

 

 

65.02.20 Invatamant - cheltuieli materiale

+150,00 mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.02.71Ordine publică si siguranta nationala- cheltuieli de capital

-50,00 mii lei

 

65.02.20 Invatamant - cheltuieli materiale

+50,00 mii lei

 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-                      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                      Primarului Municipiului Iaşi

-                      Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi

-                      Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale

Art. 4  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Buget.

   (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ

     cons. Seryl Talpalaru                        SECRETAR,

                                                  cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 343 din 17 septembrie 2008