Hotărârea nr. 34/2008

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 1 pct. III lit. b) lit. c) si a Anexei 2 pct. III lit. b) lit. c) din H.C.L. nr. 198/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2008

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 1 pct. III lit. b), lit. c) si a Anexei 2  pct. III lit. b), lit. c) din H.C.L. nr. 198/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2008

 

          Consiliul Local Municipal Iasi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2008 ;

          Avand in vedere:

          - initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarare ;

- referatul de specialitate nr.36303 din 10.01.2008 intocmit de catre Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi;

- raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

- raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

-  O.U.G.  nr. 155/2007 pentru modificarea art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 36 si art. 115 alin. 1, lit. b) din  Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Aprobarea Anexei 1 pct. III lit. b), lit. c) - persoane fizice privind stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone si combinatiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone asa cum prevede O.U.G. nr. 155/2007.

Art. 2  Aprobarea Anexei 2  pct. III lit. b), lit. c) - persoane juridice privind stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone si combinatiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone asa cum prevede O.U.G. nr. 155/2007.

 Art. 3 Anexa 1 pct. III lit. b), lit. c) - persoane fizice si Anexa 2  pct. III lit. b), lit. c) - persoane juridice fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi comunicata :

a)     Instituţiei Prefectului Judetului Iaşi ;

b)    Primarului Municipiului Iaşi ;

c)     Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale Iaşi ;

d)    Serviciul Constatare, Impunere Control Fiscal şi Executare Creanţe Bugetare Persoane Juridice.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi  asigurată de : Direcţiei  Economice şi Finanţe Publice Locale - Serviciul Constatare, Impunere Control Fiscal şi Executare Creanţe Bugetare Persoane Juridice

          (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.34

din 31 ianuarie 2008