Hotărârea nr. 317/2008

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe 2008

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe 2008

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 iulie 2008,

            Având în vedere:

a)  Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      Referatul de specialitate nr. 61445 din 16.07.2008 întocmit de către Serviciul Buget;

c)      Legea 273/2006 - privind Finanţele Publice Locale;

d)      Rapoartele de avizare întocmite de :

-          Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

-          Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

În temeiul art. 36 alin. 4 lit. a şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art. 1. Redistribuirea  sumei de 215,48 mii lei între programele fondurilor externe nerambursabile , după cum urmează:

-   de la 70.50.00.20.01.03      la     87.04.00.20.01.03     cu suma de             2 mii lei

-   de la 70.50.00.20.13           la     87.04.00.20.13          cu suma de    189,48 mii lei

-   de la 70.50.00.71.01.03      la     87.04.00.71.01.03     cu suma de           24 mii lei 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-          Primarului Municipiului Iaşi

-          Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi

-          Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale

Art.3.  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Buget.

                       (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

    cons. Seryl Talpalaru                           SECRETAR,

                                                   cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 317 din 21 iulie 2008