Hotărârea nr. 315/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării pe raza Municipiului Iaşi a pieţelor volante (“pieţe ţărăneşti”)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înfiinţării pe raza Municipiului Iaşi  a pieţelor volante (“pieţe ţărăneşti”)

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 iulie 2008,

Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, art. 7, alin. 1 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;

c)      nota de fundamentare nr. 61339 din 16.07.2008 întocmita de către Direcţia Pieţe;

d)      rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

-         Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

In temeiul prevederilor art.36 alin.1 si art. 115 alin 1 lit. b  din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1 Se aprobă  înfiinţarea pe teritoriul Municipiului Iaşi a pieţelor volante, două zile pe săptămână, cu un program de funcţionare între orele 800 - 1300.

În cadrul pieţelor volante este strict interzisă vânzarea  produselor din alte surse decât producţia proprie, precum şi cumpărarea de produse din aceste locaţii în scopul revânzării.

Serviciile oferite producătorilor agricoli individuali de către organizatorii pieţelor volante nu sunt supuse taxării pe parcursul anului 2008.

            Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-         Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-         Primarului Municipiului Iaşi

-         Direcţiei Pieţe

            Art.3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcţia Pieţe.

                    (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

             

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ

    cons. Seryl Talpalaru                        SECRETAR,

                                                     cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 315 din 21 iulie 2008