Hotărârea nr. 30/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi zona Dealul Bucium str. Plopii fara sot T137 Parcela 1/2/1(4977/2/1/2/1) intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat în proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, zona Dealul Bucium str. Plopii fara sot, T137, Parcela 1/2/1(4977/2/1/2/1), intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat în proprietate privata persoane fizice

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2008;

          Având în vedere:

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- nota de fundamentare nr. 66090 din 11.09.2007 întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

- raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- Certificatul de Urbanism nr.  din 04.12.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

- cererea nr. 66090 din 10.09.2007 prin care Bradeanu Daniela si Filip Lucian solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iasi, zona Dealul Bucium, CV 137, A1/2/1(4977/2/1/2/1);

- Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 27.01.2006 ;

- avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene de apa-canal Iasi nr. 2049/10.08.2007, avizul SC E-ON Gaz  s.a.  nr. 1009/22.08.2007 , avizul SC SALUBRIS SA nr. 24402/14.08.2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr. 4061 din 03.04.2006, avizul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Iasi nr. 3479/05.2006 , avizul s.c. ROMTELECOM s.a. nr. 203/4/07/01/BC/IS/1342  din 14.08.2007, avizul Inspectoratului pentru situatii de urgenta IASI nr. 620033/3 din 28.05.2006, aviz PSI nr. 600065-2 din 21.04.2006, avizul EON Moldova Romania nr. FN din, aviz versanti nr. 6374/10.09.2007, Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi nr. 108/PUZ/ din 05.09.2007;

- prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

- Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

- prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

- Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicata

          In conformitate cu art. 36 alin. 5 lit. c şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

 

          ART.1         Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Iasi, zona Dealul Bucium str.Plopii fara sot, T137, Parcela 1/2/1(4977/2/1/2/1) intocmit in vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietatea privată persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 660 mp conform cvc nr. 355/2005, conform planşei PL.U4.

          ART.2.        Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in Iasi, zona Dealul Bucium str.Plopii fara sot, T137, Parcela 1/2/1(4977/2/1/2/1)

          ART.3         Prezenta documentatie reprezinta reglementare urbanistica si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

         ART.4         Prezenta hotarare va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Consiliului Judeţean Iaşi;

-       Directiei de Dezvoltare Urbana;

-       Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

-       Serviciul Cadastru;

-       Bradeanu Daniela si Filip Lucian - Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 114.

          Art.5- Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărîri va fi asigurată de  Direcţia de Dezvoltare Urbană - Serviciul Arhitectură şi Urbanism.

             Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.30

din 31 ianuarie 2008