Hotărârea nr. 296/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SPINTI NR.3 intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructii existente pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, STRADA SPINTI NR.3 intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructii existente pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 iulie 2008 ;

Având în vedere :

a)            iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)            raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)            raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      nota de fundamentare nr.49734/02.07.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

certificatul de urbanism nr.1354/27.02.2007; cererea nr.49734/02.07.2007, prin care domnii Paiu Corneliu si Pavalache Adina-Maria solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, strada Spinti nr.3; avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 11.04.2008; avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ; aviz RAJAC nr.27366/2007, aviz EON Moldova nr.3474/994/2007, aviz EON Gaz nr.1419/2007, aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/253/2007, aviz PSI nr.626991-2/2007, aviz protectie civila nr.720310/3/2007, aviz APM nr.11069/2007, aviz ASP nr.9574/2007, aviz Salubris nr.20523/2007, aviz Comisia de Versanti nr.55626, 50154, 60054/2007, aviz unic CJ nr.31/PUZ/2008 ;

e)   Legea 50/1991Republicată , modificată si completată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ; HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)   art.36 alin 5 lit c şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, strada Spinti nr.3,intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructii existente pe teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 351 mp.,conform contractului de vanzare cumparare nr.643/06.03.2006.

            Anexa(plansa de reglementari urbanistice nr U 2.0) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    Domnului Paiu Corneliu str.Codrescu nr.7C,bl.B3,sc.A,ap.7,Iasi

Art.3      (1)   Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

               (2)    Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Informaţii.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

        Cons.Seryl Talpalaru

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 296 din 21 iulie 2008