Hotărârea nr. 286/2008

HOTĂRÂRE privind reducerea impozitului pe cladire conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pentru contribuabilul Popovici Maria

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind reducerea impozitului pe cladire , conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru contribuabilul Popovici Maria

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 iulie 2008,

            Având în vedere:

a)      initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI Iasi, prin expunerea de  motive la proiectul de hotărâre ;

b)      referatul de specialitate întocmit de către Directia Economică şi Finanţe Publice Locale înregistrat sub nr. 34957/08.05.2008 ;

c)      documentele depuse la dosar : cererea contribuabilului, declaratiile pe proprie răspundere a contribuabilului că nu realizează alte venituri şi nu deţine alte proprietăţi, adeverinţă, mandat plată pensie, mandat poştal privind plata prestatii asistenţă socială, referatul încheiat de inspectorul de zonă cu ocazia verificărilor efectuate în evidenţa fiscală, actul de proprietate al imobilului de la adresa de domiciliu, copie CI, 

d)      prevederile  art. 125, alin.2, lit.e, din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e)      prevederile art. 286 alin. (1)-(3), din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare ;

f)        pct. 220, din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

g)      H.C.L.nr.513/27.12.2007, de aprobare a regulamentului privind criteriile şi procedurile de acordare a facilităţilor fiscale ;

h)      rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

- Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

In temeiul art.36 şi art.115 alin.1, lit.b din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 


Art. 1. Aprobă reducerea cu 50% la plata impozitului pe clădire conform Anexei  nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-         Instituţiei Prefectului Judetului Iasi ;

-         Primarului Municipiului Iasi ;

-         Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale.

-         Popovici Maria- Iaşi - str. Ciric nr. 52, bl. L2, sc. C, et. 2, ap.2

Art.3.  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de D.E.F.P.L. Iaşi - Serviciul Constatare, Impunere, Control Fiscal şi Executare Creanţe Bugetare-Persoane Fizice.

             (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

            

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ

       cons. Seryl Talpalaru                            SECRETAR,

                                                        cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 286 din 21 iulie 2008