Hotărârea nr. 281/2008

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea anexelor 4.1.2 si 4.2 din H.C.L. nr. 172 / 21.04.2008

MUNICIPIUL IASI                                                                                                  

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexelor 4.1.2 si 4.2 din H.C.L. nr. 172 / 21.04.2008

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21iulie 2008,

Având în vedere :

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      H.C.L. nr. 172 / 21.04.2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2009;

c)      Ordinul nr. 337 / 20.04.2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN;

d)      prevederile O.U.G. nr. 44 / 16.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale;

e)      prevederile Legii 571 / 2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

f)        prevederile H.G. 44 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

g)      rapoartele de avizare întocmite de :

-          Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

-          Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

In temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se abroga taxa de la punctul 1 / anexa 4.1.2 / H.C.L. nr. 172 / 21.04.2008 “ Taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru desfasurarea de catre persoane fizice a unor activitati economice in mod independent, precum si pentru infiintarea de asociatii familiale, conform Legii 300 / 2004. ” si taxa de la punctul 2 / anexa 4.1.2 / H.C.L. nr. 172 / 21.04.2008 “Taxa pentru viza anuala a autorizatiei pentru desfasurarea de catre persoane fizice a unor activitati economice in mod independent, si pentru asociatii familiale, conform Legii 300 / 2004”.

Art.2. Se abroga taxa de la punctul 3 / anexa 4.2 / H.C.L. nr. 172 / 21.04.2008 “ Taxa pentru modificarea si completarea autorizatiei conform Legii 300 / 2004” si taxa de la punctul 4 / anexa 4.2 / H.C.L. nr. 172 / 21.04.2008 “Taxa pentru suspendarea temporara la cerere a autorizatiei conform Legii 300 / 2004:”.

Art.3. Se completeaza anexa 4.2 din H.C.L. nr. 172 / 21.04.2008 cu punctul 6 respectiv “Taxa pentru serviciile de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in cadrul procedurilor de obtinere a autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului pentru anul 2009 va fi de 50 lei”.

Art.4. Se completeaza anexa 4.2 din H.C.L. nr. 172 / 21.04.2008 cu regulamentul privind taxa pentru serviciile de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in cadrul procedurilor de obtinere a autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5. Prezenta hotarare va fi comunicata:

-          Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

-          Primarului Municipiului Iasi;

-          Directiei Tehnice - Serviciul Avize Mici Intreprinzatori;

-          Directiei Economice si de Finante Publice Locale Iasi.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Avize Mici Intreprinzători.

                   (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ

     cons. Seryl Talpalaru                      SECRETAR,

                                              cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 281 din 21 iulie 2008

 

 

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

Anexa la H.C.L. nr. 281 / 21 iulie 2008

 

F. Regulament privind procedurile de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice pentru obtinerea autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului conform O.U.G. nr. 44 / 2008

 

1.    Domeniu de activitate

 

Prezenta procedură stabileşte modul de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in vederea obtinerii autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului conform O.U.G. nr. 44 / 2008;

Prezenta  procedură se aplică pe raza municipiului Iasi.

 

2.    Reglementări

 

H.C.L. nr. 198 / 30.05.2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2008;

O.U.G. nr. 44 / 16.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale;

Ordinul nr. 337 / 20.04.2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN;

Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale.

 

3.    Responsabilităţi

 

Personalul serviciului, conform fisei postului răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice solicitante in cadrul procedurilor de obtinere a autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului.

 

4.    Descrierea  activităţilor

 

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitarilor de obtinere a autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului, conform O.U.G. nr. 44 / 2008;.

Documentele necesare sunt:

·        cerere de reprezentare;

·        cerere de inregistare in registrul comertului si de autorizare a functionarii;

·        documentatia de sustinere a cererii de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii PFA / intreprinderi individuale / interprinderi familiale, conform anexei din O.U.G. nr. 44 / 2008.

 

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni dupa verificarea si ordonarea acestora de catre personalul serviciului;

Personalul serviciului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri in vederea obtinerii autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului conform O.U.G. nr. 44 / 2008 au urmatoarele competente:

   a) primesc si ordoneaza documentatia pentru înregistrare si autorizare;

   b) remit cererea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii, însotita de documentatia de sustinere, la registrul comertului competent, efectueaza corespondenta cu acesta în scopul obtinerii înregistrarii si autorizarii, precum si pentru primirea certificatului de înregistrare si a celorlalte acte, în original;

   c) remit solicitantului actele în original primite de la registrul comertului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii din partea acestuia; actele se socotesc comunicate solicitantului la data la care acestea devin disponibile destinatarului pe suport hârtie;

   d) acorda solicitantilor asistenta privind operatiunea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii.

Cererea de reprezentare, cererea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii si documentatia de sustinere pot fi remise la registrul comertului competent în format electronic, utilizând Sistemul de autorizare si înregistrare online si/sau pe suport hârtie, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu continut declarat, ori direct la registrul comertului.

            În scopul liberului acces al cetatenilor la servicii publice administrative de calitate, se pot primi cereri de reprezentare si se pot presta servicii de asistenta, indiferent de sediul profesional al solicitantului si de registrul comertului caruia i se adreseaza acesta.

            Cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii trebuie formulata in termen de 15 zile de la incheierea acordului de constituire in cazul intreprinderilor familiale, iar in cazul persoanelor fizice autorizate, respectiv intreprinzatori persoane fizice titulari ai unei intreprinderi individuale, solicitarea se va face inceperea activitatii economice.

            Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare si dupa caz a certificatului de inscriere mentiuni este de 3 zile lucratoare, respectiv 5 zile lucratoare calculat de la data inregistrarii cererii sau, dupa caz, de la data completarii cererii cu documentele solicitate.

Personalul serviciului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri in vederea obtinerii autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului conform O.U.G. nr. 44 / 2008 va acorda asistenta si reprezentare si pentru cazurile prevazute de art.14:

·        schimbarea sediului profesional si a obiectului principal de activitate, se inregistreaza in registrul comertului, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor O.U.G. nr.44 / 2008 si a prezentei proceduri;

·        punctele de lucru se inregistreaza in registrul comertului, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor O.U.G. nr.44 / 2008 si a prezentei proceduri;

·        pentru desfasurarea unei activitati pentru care nu s-a cerut inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii este necesara obtinerea acestora potrivit dispozitiilor O.U.G. nr.44 / 2008 si a prezentei proceduri;

·        modificarea acordului de constituire a intreprinderii familiale se declara, in termen de 15 zile de la incheierea actului aditional, la registrul comertului la care este inregistrata intreprinderea familiala.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

             cons. Seryl Talpalaru