Hotărârea nr. 278/2008

HOTĂRÂRE privind completarea art.1 din H.C.L.nr. 272/2008 ( Comisia de negociere a redevenţelor datorate în baza contractelor de concesiune directă şi pentru licitaţii)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea art.1 din  H.C.L.nr. 272/2008 ( Comisia de negociere a redevenţelor datorate în baza contractelor de concesiune directă şi pentru licitaţii)

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 iulie 2008,

Având în vedere:

- H.C.L. 272/2008,

- Propunerile Partidului Democrat Liberal,

- Raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

In temeiul prevederilor  Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă completarea art. 1 din  H.C.L. nr. 272/2008 a Comisiei de negociere a redevenţelor datorate în baza contractelor de concesiune directă şi pentru licitaţii, în sensul numirii membrilor consilieri PD-L : Axinia Constantin şi Oajdea Daniel.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-         Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-         Primarului Municipiului Iaşi

-         Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ

    cons. Seryl Talpalaru                          SECRETAR,

                                                     cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 278 din 21 iulie 2008