Hotărârea nr. 273/2008

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 109/2007 în sensul înlocuirii domnului Romeo Olteanu cu domnul Constantin Neculau

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                             

                                                                  

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 109/2007 în sensul înlocuirii domnului Romeo Olteanu cu domnul Constantin Neculau

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 iunie 2008

Având în vedere :

- demisia nr. 53825/20.06.2008 a domnului Olteanu Romeo din calitatea de membru a Consiliului de Administraţie  de la  S.C. FOTBAL S.A ,

- prevederile Legii nr.31/1990 astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr.441/2006;

- prevederile Legii nr.276 din 4 iulie 2006 pentru modificarea art.12 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;

- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul acesteia;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se aprobă înlocuirea în Consiliul de Administraţie al S.C. FOTBAL S.A a domnului Romeo Olteanu  cu domnul Constantin Neculau.

Art. 2   Celelalte prevederi ale H.C.L. 109/2007 rămân neschimbate.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-         Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-         Primarului Municipiului Iaşi

-         S.C. FOTBAL S.A

-         Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni

 

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

      cons. Seryl Talpalaru          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 273

 23 iunie 2008