Hotărârea nr. 272/2008

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr. 465/2005 a Comisiei de negociere a redevenţelor datorate în baza contractelor de concesiune directă şi pentru licitaţii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                             

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr. 465/2005 a Comisiei de negociere a redevenţelor datorate în baza contractelor de concesiune directă şi pentru licitaţii

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa din data de 23 iunie 2008,

Având în vedere necesitatea valorificării eficiente a fondului de terenuri aflat în proprietatea municipiului Iaşi;

Având în vedere propunerile făcute precum şi votul consilierilor din cadrul şedinţei din data de 23 iunie 2008,

Având în vedere prevederile art.36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă modificarea H.C.L. 465/2005 a Comisiei de negociere a redevenţelor datorate în baza contractelor de concesiune directă şi pentru licitaţii, în următoarea componenţă:

1.     Preşedinte : viceprimarul Municipiului Iaşi - Romeo Olteanu

2.     Membru :  Secretarul Municipiului Iaşi - Lăcrămioara Vernică

3.     Membru :  Directorul Direcţiei de Dezvoltare Urbană

4.     Membru :  cons. jr. - Direcţia de Dezvoltare Urbană

5.     Membru :  consilier municipal P.S.D - Constantin Neculau

6.     Membru :  consilier municipal P.S.D - Petra Carp

7.     Membru:   consilier municipal PD-L

8.     Membru:   consilier municipal PD-L

9.     Membru:   consilier municipal P.N.L - Anghel Ficu

Art.2 Valorile negociate de Comisia constituită conform art.1 din prezenta hotărâre vor sta la baza redactării proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi, privind concesionarea directă şi pentru licitaţii  a terenurilor proprietatea municipiului Iaşi.

Art.3 Reprezentanţii PD-L vor fi desemnaţi într-o şedinţă ulterioară a Consiliului Local Municipal.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-         Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-         Primarului Municipiului Iaşi

-         Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni

-          

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

        cons. Seryl Talapalru       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 272

din 23 iunie 2008