Hotărârea nr. 271/2008

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 153/2008 (Comisa de analiză şi evaluare a proiectelor de asociere şi parteneriat în domeniile cultural sportiv educativ şi recreativ)

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                   

HOTĂRÂRE

 privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 153/2008  (Comisa de analiză şi evaluare a proiectelor de asociere şi parteneriat în domeniile cultural, sportiv, educativ şi recreativ)

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa din data de 23 iunie 2008,

          Având în vedere:

- propunerile făcute precum şi votul consilierilor din cadrul şedinţei din data de 23 iunie 2008,

-  prevederile art. 35 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale,

- prevederile art. 36 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art. 1    Se aprobă modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 153/2008 privind componenţa  Comisiei de analiză şi evaluare a propunerilor de asociere şi parteneriat în domeniile cultural, sportiv, educativ şi recreativ, astfel :

- Cosmin Coman                 Director al Direcţiei de Programe şi Servicii pentru  Comunitate

- Lăcrămioara Vernică               Secretarul municipiului Iaşi

- Sorin-Avram Iacoban              consilier municipal

- Seryl Talpalaru                        consilier municipal

- Aneta Manolache                    consilier municipal

- consilier municipal  PD-L -

- Camelia Gavrilă                      consilier municipal

Art. 2 Reprezentantul PD-L va fi desemnat într-o şedinţă ulterioară a Consiliului Local Municipal.

Art. 3   Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 153/2008 rămân neschimbate.

Art. 4    Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-         Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-         Primarului Municipiului Iaşi

-         Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni

 

CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

            SECRETAR

       cons. Seryl Talpalaru

 cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 271

 din 23 iunie 2008