Hotărârea nr. 260/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie pentru închiriere a unor spaţii aflate în patrimoniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii la licitaţie pentru închiriere, a unor spaţii aflate în patrimoniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008,

            Având în vedere :

            -     iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

-          referatul de specialitate întocmit de I.S.J. Iaşi,

-          referatul de specialitate  nr. 12160/22.05.2008 întocmit de D.A.P.P.P.

-          prevederile art. 166 din Legea Invăţământului nr. 84/1995 cu modificările şi completările ulterioare,

-          prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art. 14,

-          raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină din  cadrul Consiliului Local Municipal Iaşi,

In temeiul art. 36 şi 115 alin 1 lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1   Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare, în vederea închirierii unor spaţii aflate în domeniul public al municipiului Iaşi şi administrate, prin delegare, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Organizarea licitaţiei se va face numai după obţinerea avizului conform al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului în vederea schimbării destinaţiei.

            Art. 2  Preţurile de pornire la licitaţie vor fi cele prevăzute prin Hotărâri ale Consiliului Local Iaşi, funcţie de zona şi grupa de activitate.

            Art. 3     Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-          Primarului Municipiului Iaşi

-          Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

-          Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi

Art. 4  Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

cons. Romeo Olteanu                      SECRETAR,

                                          cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 260

din 26 mai 2008  

 

Anexa la H.C.L. Nr. 260/26.05.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUNURI MATERIALE TEMPORAR DISPONIBILE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT

DIN UNITATILE DE INVATAMANT DE STAT

CE URMEAZA A FI INCHIRIATE

 

 

 

 

 

 

 

NR. CRT.

UNITATEA
DE INVATAMANT

LOCALITATEA

BUNURI MATERIALE                             DE INCHIRIAT

SUPRAFATA INCHIRIATA         ( MP. )

AMPLASARE

GEN
DE ACTIVITATE

1

Colegiul Tehnic de Electronica şi Telecomunicatii Iaşi

Iaşi

atelier

400

curtea şcolii

producţie

2

Colegiul Tehnic de Electronica şi Telecomunicatii Iaşi

Iaşi

camin 1

2300

curtea şcolii

diverse

3

Colegiul Tehnic de Electronica şi Telecomunicatii Iaşi

Iaşi

camin 2

588

curtea şcolii

birouri

4

Colegiul Tehnic de Electronica şi Telecomunicatii Iaşi

Iaşi

cabina portar

25

curtea şcolii

comert

5

Grup Şcolar C.F.R. Iaşi

Iaşi

2 camere

40,26

incinta caminului 1

producţie

6

Grup Şcolar C.F.R. Iaşi

Iaşi

9 camere

1569,56

incinta caminului 1

birouri

7

Grup Şcolar C.F.R. Iaşi

Iaşi

24 camere

39,60

incinta caminului 1

birouri

8

Grup Şcolar C.F.R. Iaşi

Iaşi

spaţiu

64

incinta atelierului 2

birouri

9

Grup Şcolar C.F.R. Iaşi

Iaşi

spaţiu

7,5

incinta atelierului 2

comert

10

Grup Şcolar C.F.R. Iaşi

Iaşi

spaţiu

6

incinta atelierului 3

comert

11

Grup Şcolar C.F.R. Iaşi

Iaşi

spaţiu

20,13

incinta atelierului 4

prestări servicii

12

Grup Şcolar C.F.R. Iaşi

Iaşi

spaţiu

40,26

incinta atelierului 3

prestări servicii

13

Grup Şcolar C.F.R. Iaşi

Iaşi

statie degresare ulei

2 pistoale ulei şi 4 butelii

 

prestări servicii

14

Grup Şcolar "R.Cernatescu" Iaşi

Iaşi

magazie

16,5

incinta cantinei

prestări servicii

15

Grup Şcolar "R.Cernatescu" Iaşi

Iaşi

magazie

30,8

incinta cantinei

reparatii frigorifice

16

Grup Şcolar "R.Cernatescu" Iaşi

Iaşi

teren

30

curtea şcolii

comert

17

Grup Şcolar "R.Cernatescu" Iaşi

Iaşi

teren

40

curtea şcolii

producţie

18

Grup Şcolar "R.Cernatescu" Iaşi

Iaşi

magazie

284

curtea şcolii

producţie

19

Grup Şcolar "R.Cernatescu" Iaşi

Iaşi

magazie

132

curtea şcolii

producţie

20

Grup Şcolar "R.Cernatescu" Iaşi

Iaşi

cantina

700

curtea şcolii

producţie

21

Grup Şcolar "R.Cernatescu" Iaşi

Iaşi

teren

60

curtea şcolii

comert

22

Grup Şcolar "D.Mangeron" Iaşi

Iaşi

teren

100

curtea şcolii

producţie

23

Colegiul Economic Administrativ Iaşi

Iaşi

magazie

30

incinta corpului B

comert

24

Colegiul Economic Administrativ Iaşi

Iaşi

magazie

9

incinta corpului B

comert

25

Colegiul Economic Administrativ Iaşi

Iaşi

sala sport

250

incinta şcolii

activităţi sportive

26

Şcoala nr.22 "B.P.Hasdeu" Iaşi

Iaşi

magazie

20

incinta corpului D

birouri

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 cons. Romeo Olteanu