Hotărârea nr. 248/2008

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata taxei pe cladiri conform art. 250 alin. (1) pct. 19/Titlul IX din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare pentru ASOCIATIA NEVAZATORILOR DIN ROMANIA - FILIALA INTERJUDETEANA IASI - VASLUI

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata taxei pe cladiri conform art. 250 alin. (1) pct. 19/Titlul IX din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ASOCIATIA NEVAZATORILOR DIN ROMANIA - FILIALA INTERJUDETEANA IASI - VASLUI

 

Consiliul Local Municipal Iasi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008,

            Având în vedere:

- initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarare ;

- referatul de specialitate nr. 61314 din 21 mai 2008 intocmit de catre Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi, potrivit caruia ASOCIATIA NEVAZATORILOR DIN ROMANIA - FILIALA INTERJUDETEANA IASI - VASLUI nu datoreaza taxa pe cladiri deoarece activitatea pe care o desfasoara in apartamentele pentru care solicita scutirea la plata taxei pe cladiri are caracter social - umanitar si anume apartamentele sunt inchiriate numai persoanelor cu dizabilitati, membre ale asociatiei ;

- rapoartele de avizare întocmite de :

  • Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi
  • Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi
  • Comisia de muncă şi protecţie socială a Consiliului Local Municipal Iaşi

- Cererea ASOCIATIEI NEVAZATORILOR DIN ROMANIA - FILIALA INTERJUDETEANA IASI - VASLUI nr. 86/02.03.2008 (cu sediul in Iasi, str. Strapungere Silvestru nr. 31 bl. T6, cod de identificare fiscala 4488690), inregistrata la Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi cu nr. 46584/06.03.2008, prin care solicita acordarea de scutire la plata taxei pe cladiri conform art. 250 alin. (1) pct. 19/Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru apartamentele 1, 2 si 3 situate in Iasi, sos. Pacurari nr. 8 bl. 558 tr. 2 et. 1 date in administrare asociatiei de catre Municipiul Iasi ;

- Contractul de inchiriere nr. 1553/29.10.1986 prin care ASOCIATIA NEVAZATORILOR DIN ROMANIA - FILIALA INTERJUDETEANA IASI - VASLUI inchiriaza de la Municipiul Iasi apartamentele 1, 2 si 3  situate in Iasi, sos. Pacurari nr. 8 bl. 558 tr. 2 et. 1;

- H.C.L. nr. 271/27.07.2007 privind aprobarea solicitarilor locative propuse de Comisia sociala constituita in conditiile Legii nr. 114/1996, prin care se aproba darea in administrare catre ASOCIATIA NEVAZATORILOR DIN ROMANIA - FILIALA INTERJUDETEANA IASI - VASLUI a apartamentelor 1, 2 si 3  situate in Iasi, sos. Pacurari nr. 8 bl. 558 tr. 2 et. 1, pentru a fi inchiriate numai persoanelor cu dizabilitati, membre ale asociatiei;

- Protocolul de predare primire nr. 24074/19.09.2007 prin care Municipiul Iasi preda ASOCIATIEI NEVAZATORILOR DIN ROMANIA - FILIALA INTERJUDETEANA IASI - VASLUI apartamentele 1, 2 si 3  situate in Iasi, sos. Pacurari nr. 8 bl. 558 tr. 2 et. 1, cu conditia ca aceste spatii de locuit sa fie inchiriate numai persoanelor cu dizabilitati, membre ale asociatiei ;

- Statutul ASOCIATIEI NEVAZATORILOR DIN ROMANIA - FILIALA INTERJUDETEANA IASI - VASLUI potrivit caruia asociatia are ca obiect de activitate cuprinderea ca membri a nevazatorilor pentru integrarea acestora in viata economica, socio-profesionala, cultural-artistica si sportiva a tarii;

- Certificatul de acreditare seria A nr. 0006263/31.03.2006 emis de Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale, prin care ASOCIATIA NEVAZATORILOR DIN ROMANIA - FILIALA INTERJUDETEANA IASI - VASLUI este acreditata sa furnizeze asistenta sociala, consiliere si integrare sociala nevazatorilor;

- Declaratia pe proprie raspundere a ASOCIATIEI NEVAZATORILOR DIN ROMANIA - FILIALA INTERJUDETEANA IASI - VASLUI inregistrata la D.E.F.P.L. Iasi cu nr. 57840/22.04.2008, ca in apartamentele 1, 2 si 3  situate in Iasi, sos. Pacurari nr. 8 bl. 558 tr. 2 et. 1,  desfasoara numai activitati social umanitare ;

- Bilantul la data de 31.12.2007 conform caruia ASOCIATIA NEVAZATORILOR DIN ROMANIA - FILIALA INTERJUDETEANA IASI - VASLUI nu a realizat in perioada 01.01.2006 - 31.12.2007 venituri din activitati economice.

 - art. 250 alin. (1) pct. 19/Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

 - art. 36 si art. 115 alin. 1, lit. b) din  Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

                                                            H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1 Aprobă scutirea la plata taxei pe cladiri a ASOCIATIEI NEVAZATORILOR DIN ROMANIA - FILIALA INTERJUDETEANA IASI - VASLUI pentru apartamentele 1, 2 si 3  situate in Iasi, sos. Pacurari nr. 8 bl. 558 tr. 2 et. 1, pe toata durata desfasurarii de activitati social - umanitare in cladirile mentionate mai sus.

Art. 2   Proprietarul cladirilor are obligatia sa informeze organul fiscal cu privire la orice modificare survenita referitor la activitatea desfasurata in aceste cladiri.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)      Institutiei Prefectului Judetului Iasi ;

b)      Primarului Municipiului Iasi ;

c)      Directiei Economice si Finante Publice Locale Iasi ;

d)      Serviciului Constatare Impunere, Control Fiscal si Executare Creante Bugetare - persoane juridice ;

e)      Asociatiei Nevazatorilor din Romania - Filiala Interjudeteana Iasi - Vaslui cu sediul in Iasi, str. Strapungere Silvestru nr. 31 bl. T6.

            Art. 4  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de : Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi - Serviciul Constatare Impunere, Control Fiscal si Executare Creante Bugetare - persoane juridice .

                        (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ

     cons. Romeo Olteanu                         SECRETAR,

                                                    cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 248

din 26 mai 2008