Hotărârea nr. 230/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI EXTRAVILAN ZONA BUCIUM T145 P14073/1 14073/2 14073/3 14073/4 14073/5 14073/6 14073/7 14073/8 1(5432/1/5/1) si cotele-indivize ale parcelelor drum de acces intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, EXTRAVILAN ZONA BUCIUM,T145,P14073/1,14073/2,14073/3,14073/4,14073/5,14073/6,14073/7,14073/8,1(5432/1/5/1) si cotele-indivize ale parcelelor drum de acces intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008 ;

Având în vedere :

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr.13687/13.02.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      certificatul de urbanism nr.6233/27.11.2007; cererea nr.13687/13.02.2008, prin care domnii Chisca Costica Eugen, Bliort Daniel,Bucataru Daniel, Perju Ciprian, Acozmi Valentin si Badilita Ramona, Diaconescu Mihai, Hutanu Dorinel, Oprea Cristinel solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,Zona Bucium, T145;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 15.02.2008; avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizele furnizorilor de utilitati ;

e)      Legea 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)        f)art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Bucium, T145, parcelele 14073/1, 14073/2, 14073/3, 14073/4, 14073/5, 14073/6, 14073/7, 14073/8, 1(5432/1/5/1), intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 6617,87 mp., conform contractelor de vinzare cumparare nr.3006/2007, 3009/2007, 3266/2007, 3267/2007, 3007/2007, 3088/2007, 3052/2007, 3218/206.

Anexa  (plansa de reglementari urbanistice   nr.  2   )  face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi;

c)      Consiliului Judeţean Iaşi;

d)      Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)      Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)        Domnii Chisca Costica Eugen,Bliort Daniel,Bucataru Daniel, Perju Ciprian, Acozmi Valentin si Badilita Ramona, Diaconescu Mihai,Hutanu Dorinel, Oprea Cristinel.

     Art.3      (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia   de Dezvoltare Urbana.

                    (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.                       

                                         

                                               CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR

Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 230 din 26 mai 2008