Hotărârea nr. 224/2008

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 99 60 mp situat în Iaşi - Str. Splai Bahlui nr.22 Complex “Avram Iancu” parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. DIMAV S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 99,60 mp situat în Iaşi - Str. Splai Bahlui nr.22, Complex “Avram Iancu” parter, precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. DIMAV S.R.L., în vederea extinderii spaţiului existent.

 

Consiliul Local Municipal Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008,

Având în vedere:

a)     iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)    nota de fundamentare nr. 33618/2007/15.05.2008, întocmită de Serviciul   Cadastru;

c) cererea nr. 33618/08.05.2007, prin care S.C. DIMAV S.R.L., reprezentată prin dl. Mariuta Marciuc Vasile,  solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 99,60 mp, situat în Iaşi - Str. Splai Bahlui nr.22, Complex “Avram Iancu”, conform planului anexat,  pentru extinderea spaţiului comercial situat la această adresă

d)    rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

- Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi

e)     Contractul de vânzare cumpărare, autentificat cu nr. 54/09.01.2001,;

f)      Certificatul de urbanism nr.2685/04.05.2007;

g)     art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

h)     prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

i)       art. 13 alin.1, art. 15 lit.e şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată;

j)        art. 36, alin.5, lit.b şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.  215/2001,  privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 99,60 mp, situat în Iaşi - Str. Splai Bahlui nr.22, Complex “Avram Iancu”, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 -  Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, astfel încât valoarea unitară a terenului situat în Iaşi - Str. Splai Bahlui nr.22, Complex “Avram Iancu”, este de 190. Euro/mp sau 612 RON/mp respectiv 60.955 RON sau 18.924 Euro pentru suprafaţa totală de 99,60 mp.

Art. 3 - Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 99,60 mp, situat în Iaşi - Str. Splai Bahlui nr.22, Complex “Avram Iancu”, conform Anexa 1, proprietatea municipiului Iaşi, către S.C. DIMAV S.R.L., în vederea extinderii spaţiului existent.

Art. 4 - Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 3.785  Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR în ziua plăţii.

Art. 5 -  Durata concesionării va fi de 10 ani.

Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.57 alin.1, lit.b din OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 8 - Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

Art. 9 -  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de concesiune.

Art. 10-  Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)     Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)    Primarului Municipiului Iaşi

c)     Direcţiei Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

d)    S.C. DIMAV S.R.L.-  Iaşi, str. Splai Bahlui nr. 22 

Art. 11 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcţia de Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru.

                        (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ

    cons. Romeo Olteanu                          SECRETAR,

                                                       cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 224

din 26 mai 2008