Hotărârea nr. 213/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DEALUL ZORILOR f.n. T31 parcela A10(1396/10) intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, STRADA DEALUL ZORILOR,f.n.,T31,parcela A10(1396/10)  intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008 ;

Având în vedere :

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr.80794/31.10.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      certificatul de urbanism nr.6379/18.12.2006;cererea nr.80794/31.10.2007,prin care domnul Morarasu Ion solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,strada Dealul Zorilor,f.n.,T31,parcela A10(1396/10);avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 10.01.2008;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.15001/21.06.2007, avizul SC E-ON SA nr.1894/557/28.06.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.681/28.06.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.626518-2 din 14.09.2007,  avizul privind protectia civila nr. 720275/3 din 17.09.2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.8956/06.07.2007,aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/207  din 13.09.2007,aviz Salubris nr.10771/15.01.2007,,avizul privind protectia mediului nr.6222/20.06.2007,avizul unic al CJ nr.53/PUZ/2008 ;

e)      Legea 50/1991 republicată , privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)        art.36 alin 5 lit c şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, strada Dealul Zorilor,f.n.,T31,parcela A10(1396/10),intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 2656 mp.,conform contractului de vanzare cumparare nr.2102/23.09.2004.

            Anexa(plansa de reglementari urbanistice  U 2  ) face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism

f)                    Domnului Morarasu Ion,str.Stramosilor nr.1,bl.Z5,ap.4,Iasi.

Art.3    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                       CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR

Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 213 din 26 mai 2008