Hotărârea nr. 201/2008

HOTĂRÂRE privind finanţarea proiectului “Sistem perimetral de supraveghere şi alarmare antiefracţie sistem TVCI şi control acces” ce va fi implementat la Detaşamentul 2 de pompieri-Iaşi din Calea Chişinăului nr.36 cu suma de 70.000 RON din fondul de rezervă al bugetului local

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind finanţarea proiectului “Sistem perimetral de supraveghere şi alarmare antiefracţie, sistem TVCI şi control acces”, ce va fi implementat la Detaşamentul 2 de pompieri-Iaşi din Calea Chişinăului nr.36, cu suma de 70.000 RON, din fondul de rezervă al bugetului local.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008,

 Având în vedere:

Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI privind expunerea de motive la proiectul de hotărîre;

Adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi înregistrată sub nr. 29318/27.03.2008

Referatele de specialitate nr. 40211 şi nr. 40212/ 7.05.2008 întocmite de  Biroul Protecţie Civilă;

Conform prevederilor Legii Protecţiei Civile nr.481/2004, art.25, lit.c) şi g), prin care Consiliile Locale ale Municipiilor au ca principale atribuţii finanţarea măsurilor de protecţie civilă, paza şi securitatea centrelor operaţionale;

Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.191/2005, art.20, alin.1) şi 2);

Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.21/2004, art.33;

Rapoartele de avizare întocmite de :

-          Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

-          Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

În temeiul art.36 şi art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1    Se aprobă finanţarea proiectului “Sistem perimetral de supraveghere şi alarmare antiefracţie, sistem TVCI şi control acces”, ce va fi implementat la Detaşamentul 2 de pompieri-Iaşi din Calea Chişinăului nr.36, cu suma de 70.000 RON, din fondul de rezervă al bugetului local.

Art.2    Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-   Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-   Primarului Municipiului Iaşi

-   Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale

-   Direcţiei Tehnice

-   Biroului Protecţie Civilă

-   Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi

Art. 3     (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale- Serviciul Buget.

              (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ

    cons. Romeo Olteanu                             SECRETAR,

                                                      cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 201

din 26 mai 2008