Hotărârea nr. 160/2008

HOTĂRÂRE privind alegerea PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alegerea PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2008,

          Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Compartimentul Pregătire Şedinţe Consiliul Local,

          Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

          Având în vedere propunerea din plenul şedinţei ordinare din data de 31 martie 2008 privind alegerea preşedintelui de şedinţă cât şi „votul majorităţii consilierilor locali în funcţie”,

          In temeiul prevederilor art.35, alin. 1 şi art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          ARTICOL UNIC :   Domnul consilier Romeo Olteanu se alege în funcţia de PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  pentru o perioadă de 3 luni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ

   cons. Vasile Munteanu                    SECRETAR,

                                                    cons.jr. Lăcrămioara Vernică

Nr. 160

din 31 martie 2008