Hotărârea nr. 137/2008

HOTĂRÂRE Privind completarea anexei 2 - bunurile de preluare la contractul de concesiune a srviciului de salubrizare aprobat prin H.C.L. 491/2007.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind completarea anexei 2  -  bunurile de preluare, la contractul de concesiune a srviciului de salubrizare aprobat prin H.C.L.  491/2007.

 

           Având în vedere initiativa primarului prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ,

           Având în vedere nota de fundamentare a Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Avand in vedere raportul de avizare  întocmit de  Comisia  economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină  a Consiliului Local Municipal Iaşi;

            Având în vedere Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

Având în vedere Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităţilor.

Având în vedere Ordinul nr. 110 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de salubrizare a localităţilor

Având în vedere H.C.L. 239/2002, privind înfiinţarea S.C. Salubris S.A.;

Având în vedere H.C.L. 491/2007, Privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iaşi, în mod direct, Societăţii Comerciale Salubris S.A,  prin contract de concesiune.

Având în vedere faptul că S.C. Salubris S.A. are ca unic acţionar Consiliul Local Iaşi .

In temeiul art 36 şi art.115 ain 1 lit b din Legea 215/2001 privind Adiministratia publică locala ,republicată;       

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se completează anexa 2 la contractul de concesiune, cu bunurile care au afost achiziţionate în vederea derulării proiectului “Managementul integrat al deşeurilor în Municipiul Iaşi” şi care urmează atribuite în folosinţă S.C. Salubris S.A.

Art. 2. Funcţie de parcurgerea etapelor proiectului “Managementul integrat al deşeurilor în Municipiul Iaşi” se va completa componenţa anexelor contractuli de concesiune a serviciului de salubrizare.

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze cu S.C. Salubris S.A. actul adiţional la contractul de concesiune a serviciului de salubrizare a Municipiului Iaşi, de completare a anexe nr 2 precum şi actele adiţionale viitoare pricind bunurile de preluare.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată :

·        Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

·        Primarului Municipiului Iaşi

·        Direcţiei Tehnice

·        S.C. SALUBRIS  S A

Art 5.  (1) Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică.

                        (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni

 

CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

       Cons .Vasile Munteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr 137 din 31 martie 2008

 

ANEXA 1

HCL 137/31.03.08

 

LISTA CU BUNURI SI UTILAJE ACHIZITIONATE IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI

“MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DESEURILOR”

 

NR.

CRT.

DENUMIRE BUN

U.M. (buc.)

VALOARE (lei)

TVA (lei)

VALOARE TOTALA (lei)

1.

Containere  240 l

3740

261.800,00

49.742,00

311.542,00

2.

Cosuri stradale

600

49.464,00

9.398,16

58.862,16

3.

Compactor TANA

1

1.001.600

190.304

1.191.904

4.

Buldozer

1

611.130

116.114,7

727.244,70

5.

Incarcator frontal

2

847.179,76

160.964,15

1.008.143,91

6.

Echipament spalat containere

1

4.846,01

920,74

5.766,75

7.

Automaturatoare

1

468.802

89.072,38

557.874,38

8.

Eurocontainere 1100 l

1060

945.911,48

179.723,18

1.125.634,66

10.

TOTAL

 

 

 

4.986.972,56