Hotărârea nr. 135/2008

HOTĂRÂRE privind acordarea în folosinţa Serviciului Asociaţii Proprietari a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă din str.Vasile Lupu nr.138-140 bloc A1 parter

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea în  folosinţa Serviciului Asociaţii Proprietari    a spaţiului  cu altă destinaţie decât

locuinţă din str.Vasile Lupu nr.138-140, bloc A1, parter

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008,

Având în vedere :

a)                              iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

b)                              nota de fundamentare nr.5496 din 03.03.2008  întocmită de D.A.P.P.P. ;

c)                              solicitarea nr.5426 a Serviciului Asociaţii Proprietari;

d)                              raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

e)                              raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

f)                               prevederile art. 36, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E    :

 

Art.1.  Se aprobă ca spaţiul cu altă destinaţie decât  locuinţă situat la adresa:

str.Vasile Lupu nr.138-140, bloc A1, parter, în suprafaţă de 46,92 mp, să fie utilizat de  SERVICIUL ASOCIAŢII PROPRIETARI-serviciu de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, unde va fi amenajat un Birou de consiliere pentru asociaţiile de proprietari din cartierul Tătăraşi.

Art.2.   Spaţiul  va fi folosit doar pentru activităţi specificate în prezenta hotărâre.

Art.3.   Prezenta hotărâre va fi comunicată :     

-Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi ;

-Primarului Municipiului Iaşi ;

-Direcţiei de Control-Serviciul Asociaţii Proprietari ;

-D.A.P.P.P .

Art.4.  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va asigurată de către:

        - Direcţia de Administrare a  Patrimoniului Public şi Privat,

       - Serviciul Asociaţii Proprietari.          

                        (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ

   cons. Vasile Munteanu                        SECRETAR,

                                                    cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 135

din 31 martie 2008