Hotărârea nr. 132/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor Centrul de Servicii pentru Mama si Copil precum si Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanţării proiectelor Centrul de Servicii pentru Mama si Copil precum si Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008,

            Având în vedere:

            - iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI  prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

- prevederile H.C.L nr.234/30.05.2005 cu privire la parteneriatul  Consiliului Local al Municipiului Iasi cu Fundatia Hecuba, precum si prevederile H.C.L.nr.10 /31.01.2008 prin care se aproba prelungirea conventiilor de parteneriat si co-finantarea de la bugetul local cu o suma care urmeaza a fi aprobata, precum si  actul aditional nr.5388/6.03.2008 avand ca obiect prelungirea conventiei de parteneriat pentru asigurarea de servicii sociale complexe pentru mame si copii din medii defavorizate din Municipiul Iasi,prin functionarea Centrului de Servicii pentru Mame si Copii si actul aditional nr.5389/6.03.2008 avand ca obiect prelungirea conventiei de parteneriat pentru infiintarea si functionarea Centrului Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate, solicitam,pentru anul 2008,de la Consiliul Local Iasi ,finantarea proiectelor  Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate precum si  Centrul de Servicii pentru Mame si Copii.

- referatul de specialitate nr. 5658   din 12 martie 2008 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară privind necesitatea  implementǎrii proiectului şi asigurării finanţării;

- raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiara a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

- raportul de avizare întocmit de Comisia juridica si de disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

- raportul de avizare îmtocmit de Comisia de muncă şi protecţie socială a Consiliului Local Municipal Iaşi,

- art. 36 , alin. 7, lit. a  si art.115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicata,      

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se aprobă finanţarea proiectelor Centrul de Servicii pentru Mame si Copii situat in  Str .Codrescu, Nr. 6,precum si Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate situat in Str. Sararie, Nr. 143 de la bugetul local prin bugetul Direcţiei de Asistenţǎ Comunitarǎ astfel :

·                                cu suma de 332 945 lei pentru proiectul Centrul de Servicii pentru Mame si Copii ;

·                                cu suma de 158 133 lei pentru proiectul Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate .

Art.2  Prezenta hotărâre va fi comunicată:

- Institutiei Prefectului Judeţului Iaşi;

- Primarului Municipiului Iaşi

- D.E.F.P.L.;

- Direcţiei de Asistenţă Comunitară;

- Fundatiei Hecuba.

Art. 3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezenti hotărâri va fi asigurată de către Direcţia de Asistenţă Comunitară.

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

   cons. Vasile Munteanu                        SECRETAR,

                                                      cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 132

din 31 martie 2008