Hotărârea nr. 13/2008

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.8 către Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind  atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.8, către Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2008;

Având în vedere:

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b) nota de fundamentare nr.1494 din 17.01.2008, întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

c) raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d) raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

e) raportul de avizare întocmit de Comisia de muncă şi protecţie socială a Consiliului Local Municipal Iaşi;

f) art. 17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

g) H.C.L. 572/28 decembrie 2004, privind infiinţarea Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor;

h) H.C.L. 7/2007 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi R.O.F. ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor;

i) adresa nr. 27587/14.11.2007 a Direcţiei Locale de Evidenţă a Populaţiei;

j) H.C.L. 453/2007, privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi, reactualizat;

Având în vedere propunerea făcută în plenul şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie 2008, privind atribuirea în folosinţă gratuită către Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor, pe o perioadă de 1 an a unor spaţii situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr. 8;

In temeiul art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b, şi 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor, pe o perioadă de 1 an, a unor spaţii situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr. 8, respectiv:

-     la subsol: 388,20 mp;

-     parter: 572,87 mp - integral;

-     la etaj: 81,55 mp,

marcate în schiţele anexate, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Predarea-primirea imobilului se va face pe bază de protocol.

Art. 3  Prezenta hotărîre va fi comunicată:

-         Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-         Primarului Municipiului Iaşi;

-         Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

-         Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor;

Art.4 (1)) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi  asigurată de :

-    Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor;

-         Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

          (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.13

din 31 ianuarie 2008