Hotărârea nr. 119/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA FIERBINTE NR.1 intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

                    privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu   IASI, STRADA FIERBINTE NR.1

intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, având în vedere:

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b) nota de fundamentare nr.22332/26.03.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

           certificatul de urbanism nr.6087/26.11.2007;cererea nr.22332/26.03.2007,prin care domnii Obreja-Popa Clement-Dorian si Ligia-Magda solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi,strada Fierbinte nr.1;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 28.03.2007;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.32127/03.01.2008, avizul SC E-ON SA nr.4040/04.01.2008, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.1689/03.01.2008, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.627610-2 din 03.01.2007,  avizul privind protectia civila nr.720356/3 din 27.12.2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.1593/26.02.2007,aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/17 din 08.01.2008,aviz Salubris nr.3030/31.01.2007,aviz CET nr.26047/20.12.2007,avizul Comisiei de Circulatie nr.94691/08.01.2008,aviz APM nr.13884/.01.2008,aviz CRMI Moldova nr.53/2008/Z,avizul unic al CJ nr.76/PUD/2007 ;

            c) Legea 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.37/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

            d) raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local Municipal Iaşi,

e) art.36 alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi,Strada Fierbinte nr.1, intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta pe teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUD este de 653mp.,conform contractului de vinzare cumparare nr.3546/29.08.1997.

            Anexa (plansa  U 2 - reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

- Primarului Municipiului Iaşi;

- Consiliului Judeţean

- Direcţiei Dezvoltare Urbană

- Serviciuluii Arhitectură şi Urbanism

- Serviciului Cadastru

- Serviciului Urbanism

-  Obreja-Popa Clement- Dorian şi Ligia - Magda - str. Fierbinte nr. 1, Iaşi

Art.3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ

   cons. Vasile Munteanu                           SECRETAR,

                                                        cons. jr. Lăcrămioara  Vernică

 

Nr. 119

din 31 martie 2008