Hotărârea nr. 105/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închirierea unor spaţii aflate în domeniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon " Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închirierea unor spaţii aflate în domeniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea  Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon " Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit in şedinţa ordinară din data de 31martie 2008;

Având în vedere:

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b) nota de fundamentare  nr. 6710 din 25.02.2008, întocmită de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţ㠓Sf. Spiridon” Iaşi,

c) raportul de avizare întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d) raportul de avizare întocmit de Comisia Juridică şi de Disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c) Hotărârea de Guvern nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sanătăţii  şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor, comunelor şi în administrarea consiliilor locale;

d) Hotărârea Consiliului Local nr 52/2003 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea gratuită a deţinătorilor actuali;

e) acordul Autorităţii de Sănătate Publică Iaşi nr. 3501/29/01/2008 privind  închirierea unor spaţii din Ambulatoriul de stomatologie adulţi boltă;

f) procesul verbal încheiat în data de 17.12.2007 în urma şedinţei comitetului director al Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Spiridon Iaşi;

g) prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având in vedere propunerea din cadrul şedinţei ordinare din data de 31 martie 2008 prin care s-a propus completarea art.3 din proiectul de hotărâre astfel: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi va vira la bugetul local un procent de 50 % stabilit de Consiliul Local Iaşi, din sumele încasate prin închirierea spaţiilor conform Anexei nr.1.

În conformitate cu art. 36 si 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată;

                         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă  cu strigare, pentru închirierea spaţiilor aflate în domeniul public al municipiului Iaşi şi administrate de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Preţul de pornire al licitaţiei va fi cel prevăzut prin hotărârile consiliului local, funcţie de zona şi grupa de activitate.

Art.3 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi va vira la bugetul local un procent de 50%, stabilit de Consiliul Local Iaşi, din sumele încasate prin închirierea spaţiilor prevăzute în Anexa nr. 1.

Art.4 În spaţiile prevăzute în Anexa nr. 1 se vor desfăşura  activităţi medicale cât şi activităţi conexe celor medicale.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

- Primarului Municipiului Iaşi;

- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi.

- Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

- Autoritatea de Sănătate Publică Iaşi;

Art.6  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către:

-         Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi.

-         Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

                      (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,             

                                                              S E C R E T A R

    Cons .Vasile Munnteanu           cons. jr. Lăcrămioara Vernica

 

Nr.105 din 31 martie 2008

 

 

ANEXA NR. 1

LA H.C.L.  NR 105 din 31.03.08

 

LISTA SPAŢIILOR PROPUSE PENTRU ÎNCHIRIERE

SITUATE  ÎN B-DUL. INDEPENDENŢEI NR. 16

(AMBULATORUL DE  STOMATOLOGIE ADULŢI BOLTĂ)

AVÂND CA DESTINAŢIE ACTIVITĂŢI MEDICALE ŞI / SAU ACTIVITĂŢI CONEXE ACTIVITAŢII MEDICALE

Nr.crt.

Denumire spatiu

Suprafata utila (m.p)

Cota indiviza

DEMISOL

 

 

 

1

Spatiu 1

19,60

10,62

ETAJ II

 

 

 

1

Spatiu 1

22,20

11,29

2

Spatiu 2

20,60

10,47

3

Spatiu 3

9,40

4,79

4

Spatiu 4

19,10

9,69

5

Spatiu 5

19,20

9,70

6

Spatiu 6

56,90

28,89

6a

Spatiu 6a

3,95

2,01

6b

Spatiu 6b

4,00

2,03

7

Spatiu 7

17,40

8,85

8

Spatiu 8

22,60

11,49

9

Spatiu 9

23,40

11,90

10

Spatiu10

15,50

7,89

11

Spatiu 11

25,20

12,81

12

Spatiu 12

16,30

8,29

13

Spatiu 13

43,30

18,71

13a

Spatiu 13a

4,40

2,25

15

Spatiu 15

5,30

2,69

16

Spatiu 16

9,50

4,84

17

Spatiu 17

11,25

5,73

 

TOTAL

349,50

174,32

ETAJ III

 

 

 

1

Spatiu 1

30,50

13,27

2

Spatiu 2

18,50

8,05

3

Spatiu 3

26,20

11,40

4

Spatiu 4

18,30

7,96

5

Spatiu 5

25,60

11,14

6

Spatiu 6

20,00

8,69

7

Spatiu 7

19,70

8,60

8

Spatiu 8

21,40

9,31

9

Spatiu 9

23,40

10,18

10

Spatiu 10

23,20

10,09

11

Spatiu 11

20,20

8,79

12

Spatiu 12

10,60

4,60

13

Spatiu 13

9,80

4,26

 

TOTAL

267,40

116,34

 

TOTAL GENERAL

636,50

301,28