Hotărârea nr. 100/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Iasi a imprejmuirii din piata agroalimentara Tatarasi Sud

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Iasi a imprejmuirii din piata agroalimentara Tatarasi Sud

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008,

            Avand in vedere:

a)      initiativa Primarului Municipiului Iaşi prin  expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      H.C.L nr. 453 din 29 noiembrie 2007 privind insusirea inventarului domeniului public al municipiului Iasi,reactualizat ;

c)      art.2 din O.G . nr.112/31.08.2000 privind reglementarea procesului de scoatere din functiune ,casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale;

d)      nota de fundamentare nr.14399/15.02.2008 intocmita de catre Directia Piete;

e)      art.10 alin.2 din Legea 213/1998 privind regimul juridic al proprietatii publice;

f)        raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

g)      raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

h)      prevederile art.36 alin.1 si art.115 alin 1 lit.b  din Legea 215/2001 privind administratia publică locală, republicata ;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1.  Se aproba  trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Iasi a imprejmuirii din piata Tatarasi Sud, inregistrat in HCL 453/2007 la pozitia 66 , avand codul de clasificare 1.6.3.2 sub denumirea de “imprejmuire piata Tatarasi Sud”, cu numar de inventar 11849.

Art.2.  Se aproba obtinerea autorizatiei de desfiintarea si casarea imprejmuirii  avand locatia stipulata la art.1 .

 Art.3.  Prezenta hotarare va fi comunicata:

-         Institutiei Prefectului Judeţului Iaşi

-         Primarului Municipiului Iasi

-         Directiei Piete

-         Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale

Art. 4.  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi adusă la îndeplinire de către Direcţia Pieţe.

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ

     cons. Vasile Munteanu                         SECRETAR,

                                              cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 100

din 31 martie 2008