Hotărârea nr. 98/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI FUNDAC SOCOLA NR.2 întocmit în vederea construirii a două locuinţe individuale pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, FUNDAC SOCOLA NR.2

întocmit în vederea construirii a două locuinţe individuale pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere :

·        iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

·        nota de fundamentare nr.56914/19.02.2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism ;

·        raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

·        Certificatele de Urbanism nr. 2643 din 27.06.2006 si nr.2642 din 27.06.2006 eliberate de Primaria Municipiului Iaşi;

·        cererea 56914 din 02.08.2006 prin care Nacu Viorel si Velea Traian solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, Fundac Socola nr.2;

·        Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 03.08.2006 ;

·        avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul ROMTELECOM S.A. nr.234/6554/929 din 12.07.2006, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.15563 din 17.07.2006, avizul SC E-ON SA nr.967 din 14.07.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.995 din 19.07.2006, avizul SALUBRIS nr.20801 din 03.07.2006,  avizul privind protectia civila nr.3364/1183 din 28.09.2006, avizul Directiei de Sănătate Publică Iaşi nr.12169 din 20.09.2006 si Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi nr. 135/P.U.D./ 2006;

·        prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

·        Legea 350/2001 reactualizată privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

·        prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

·        Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, FUNDAC SOCOLA NR.2 întocmit în vederea construirii a două locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 1.367,57 mp.(Anexa 5)

ART.2.        Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iaşi, Fundac Socola nr.2.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă reglementare urbanistică şi nu conferă dreptul de execuţie a lucrării până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4         Prezenta hotărâre va fi comunicată :

 - Prefectului Judeţului Iaşi ;

 - Primarului Municipiului Iaşi ;

 - Consiliul Judeţean Iaşi ;

 - Direcţia Dezvoltare Urbană ;

 - Serviciul Arhitectură şi Urbanism ;

 - Serviciul Cadastru ;

 - NACU VIOREL - IONEL şi VELEA TRAIAN - Iaşi, str.Rediu nr.8, bl.482,sc.B,et.5,ap.18.

 

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.98

din 26 februarie 2007