Hotărârea nr. 97/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA NICOLINA NR.11 BLOC A5 întocmit în vederea extinderii unui spaţiu comercial situat la parterul unui bloc de locuinţe pe terenul adiacent aflat în proprietatea municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA NICOLINA NR.11, BLOC A5

întocmit în vederea extinderii unui spaţiu comercial situat la parterul unui bloc de locuinţe pe terenul adiacent aflat în proprietatea municipiului Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

·        iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

·        nota de fundamentare nr.1399/19.02.2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

·        raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

·        Certificatul de Urbanism nr. 3530 din 28.09.2004 eliberat de Primaria Municipiului Iaşi;

·        cererea 1399 din 07.01.2005 prin care familia Panainte Constantin si Panainte Maria solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, strada Nicolina nr.11, bloc A5, parter;

·        Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 07.01.2005 ;

·        avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul Regiei Autonome Judeţene de Apa-Canal nr.25415 din 15.11.2006, avizul SC E-ON SA nr.1456/21.09.2006, avizul SC E-ON GAZ nr.7112 din 12.09.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/10573/1581 din 20.11.2006, avizul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi nr.15295/15.11.2006, avizul S.C. C.E.T S.A. nr.22234 din 16.11.2006, avizul Biroului Administrare Mediu Urban-spatii verzi nr.54940 din 07.08.2006, avizul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, Agentia Pentru Protectia Mediului Iasi nr.6458 din 25.07.2006 si Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi nr. 112/PUD/2006;

·        Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.15 din 22.01.2007 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 40,00 mp situat în Iaşi - Str. Nicolina nr.11, bl. A5, sc.B, parter, precum şi concesionarea directă a acestui teren către dl. Panainte Constantin, în vederea extinderii spaţiului existent;

·        prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

·        Legea 350/2001 modificată şi completată privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

·        prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

·        Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA NICOLINA NR.11, BLOC A5 întocmit în vederea extinderii unui spaţiu comercial situat la parterul unui bloc de locuinţe pe terenul adiacent aflat în proprietatea municipiului Iaşi. Suprafaţa terenului propus concesionarii este de 40,00mp .(Anexa 5)

ART.2.        Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iaşi, strada Nicolina nr.11.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă reglementare urbanistică şi nu conferă dreptul de execuţie a lucrării până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată :

 - Prefectului Judeţului Iaşi ;

 - Primarului Municipiului Iaşi ;

 - Consiliul Judeţean Iaşi ;

 - Direcţia Dezvoltare Urbană ;

 - Serviciul Arhitectură şi Urbanism ;

 - Serviciul Cadastru ;

 - PANAINTE CONSTANTIN - Iaşi, str.Nicolina nr.11,bl.A5,sc.B,et.p.

 

     CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.97

din 26 februarie 2007