Hotărârea nr. 95/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 20 PARCELA 1(742/2) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, ZONA BUCIUM CVARTAL 20 PARCELA 1(742/2)

întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

·        iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

·        nota de fundamentare nr.80911 din 19.02.2007 întocmită de Serviciul de Ahitectură şi Urbanism ;

·        raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

·        Certificatul de Urbanism nr. 2755 din 28.06.2006 eliberat de Primaria Municipiului Iaşi;

·        cererea 67985 din 20.09.2006 prin care domnul Simion Dumitru solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi,zona Bucium cvartal 20, parcela 1(742/2);

·        Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 20.09.2006 ;

·        avizele obţinute şi studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.18957 din 14.07.2006, avizul SC E_ON SA nr. 940 din 09.05.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.1005 din 21.07.2006, avizul Salubris SA nr.22086 din 13.07.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/6423/912 din 02.05.2006, avizul Directiei de Sanatate publica Iasi nr.8433/05.07.2006, avizul de protectie civila nr.3364/1126 din 04.09.2006, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail rigore Sturdza” al judetului Iasi nr.600174-2 din 29.09.2006, avizul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, Agentia Pentru Protectia Mediului Iasi nr. 8464/12.09.2006 si Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi nr. 107/PUD/2006;

·        prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

·        Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

·        prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

·        Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, ZONA BUCIUM, CVARTAL 20          PARCELA 1(742/2) întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 294,46mp.(Anexa 5)

ART.2.        Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iaşi zona Bucium, cvartal 20, parcela 1(742/2).

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată :

 - Prefectului Judeţului Iaşi ;

 - Primarului Municipiului Iaşi ;

 - Consiliul Judeţean Iaşi ;

 - Direcţia Dezvoltare Urbană ;

 - Serviciul Arhitectură şi Urbanism ;

 - Serviciul Cadastru ;

 - SIMION DUMITRU - Iaşi, str.Moara de Foc nr.12,bl.407,sc.B,et.2,ap.10.

 

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.95

din 26 februarie 2007