Hotărârea nr. 94/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI-STRADA CANTA NR.68 întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiuni de prestări servicii spaţii comerciale birouri pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI-STRADA CANTA NR.68

întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiuni de prestări servicii, spaţii comerciale, birouri pe teren aflat în proprietate  privată persoană juridică

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

                                Având în vedere:

·        iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

·        nota de fundamentare nr.77540/19.02.2007 întocmită de Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

·        raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

·        Certificatul de Urbanism nr. 3802 din 18.08.2006;

·        cererea înaintată Primariei Municipiului Iaşi nr.77540 din 19.10.2006 prin care S.C. PROSOFT S.R.L. solicită avizarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru construirea unui imobil cu funcţiuni de prestări servicii, spaţii comerciale, birouri pe terenul pe care îl deţine;

·        studiile întocmite şi avizele obţinute: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de O.C.P.I., avizul de protecţie civilă nr.620119/3 din 07.09.2006, avizul Comisiei de Circulatie nr.63683 din 02.10.2006, avizul Regiei Autonome Judetene Apa Canal Iasi nr.18988 din 28.08.2006, avizul S.C. C.E.T. S.A. nr.16894 din 06.09.2006, avizul SC SALUBRIS SA nr.26744/30.08.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.6396 din 25.08.2006, avizul SC E-ON nr.325 din 31.08.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/8069 din 28.08.2006, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “ Mihail Grigore Sturdza “ al judetului Iasi nr.600165-2 din 09.09.2006, avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi 11257 din 23.08.2006, avizul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Iasi, nr.8304 din 06.09.2006 si Avizul Unic nr. 56/PUZ/2006 ;

·        prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

·        Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

·        Legea 350/2001 reactualizată privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

·        Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006 ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                   ART.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - STRADA CANTA NR.68 . Suprafaţa terenului studiat prin PUZ este de 1003,28mp.  (Anexa 4)

                   ART.2.Se aprobă modificarea încadrarii terenului aflat in strada Canta nr.68 din zona de locuit formată din ansambluri noi, recent realizate cu locuinţe colective mari şi medii în zona mixtă.

                              ART.3. Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentatie de Urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

                   ART.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată :

 - Prefectului Judeţului Iaşi ;

 - Primarului Municipiului Iaşi ;

 - Consiliul Judeţean Iaşi ;

 - Direcţia Dezvoltare Urbană ;

 - Serviciul Arhitectură şi Urbanism ;

 - Serviciul Cadastru ;

 - S.C.PROSOFT S.R.L. - Iaşi, str.V.Alecsandri nr.2,bl.R4,sc.B,et.2,ap.6.

 

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.94

din 26 februarie 2007