Hotărârea nr. 92/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA VASILE LUPU NR.160 BLOC G3-1 PARTER întocmit în vederea extinderii unui spaţiu comercial pe teren aflat în proprietate municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA VASILE LUPU NR.160, BLOC G3-1, PARTER

întocmit în vederea extinderii unui spaţiu comercial pe teren aflat în proprietate municipiului Iaşi

 

  Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

                   Având în vedere :

-                        iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-                        nota de fundamentare întocmită de Serviciul Arhitectură şi Urbanism ;

-                        raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

                -                 Certificatul de Urbanism nr. 1495 din 26.04.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

-          cererea nr.56644/2005 prin care Suculiuc Neculai solicită avizarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, strada Vasile Lupu nr.160, bl.G1-3, parter;

-        Avizul Comisiei de Urbanism - sedinţa din 23.09.2005;

-        avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul privind protecţia civilă nr.3364/1014 din 01.08.2006, avizul Biroului de Administrare Mediu Urban nr.46407 din 19.06.2006, avizul Regiei Autonome Judetene Apa Canal Iasi nr. 14568 din 03.07.2006 , avizul SC E-ON SA nr.831/07.07.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.952/13.07.2006, avizul de aparare civila nr.3364/1014 din 01.08.2006, avizul SC ROMTELECOMA SA nr. 234/6440/928 din 20.07.2006, avizul SC CET SA nr. 7147/17.05.2005, avizul Inspectoratului pentru situatii de urgenta “Mihail Grigore Sturdza” nr.600206-1 din 21.07.2006, avizul Directiei De Sanatate Publica nr.12495 din 25.09.2006, avizul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi nr.11166/12.2006 si Avizul Unic nr.115/PUD/2005;

- Hotărârea Consiliului Local nr.55 din 20.03.2006 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 30 mp situat în Iaşi - Str. V. Lupu, nr. 160, bl. G3-1, parter, şi concesionarea directă către dl. Suculiuc Neculai, în vederea extinderii spaţiului existent;

- prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

- prevedile Ordinul MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

- Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 
HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA VASILE LUPU NR.160, BLOC G3-1, PARTER întocmit în vederea extinderii unui spaţiu comercial pe teren aflat în proprietatea municipiului Iaşi. Suprafaţa terenului propus concesionarii este de 30mp.(Anexa 5).

ART.2         Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  Iaşi strada Vasile Lupu nr.160, bloc G3-1, parter.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4         Prezenta hotărâre va fi comunicată :

 - Prefectului Judeţului Iaşi ;

 - Primarului Municipiului Iaşi ;

 - Consiliul Judeţean Iaşi ;

 - Direcţia Dezvoltare Urbană ;

 - Serviciul Arhitectură şi Urbanism ;

 - Serviciul Cadastru ;

 - SUCULIUC NECULAI - Iaşi, str.Vămăşoaia nr.3,bl.A43,sc.A,et.3,ap.13.

 

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.92

din 26 februarie 2007