Hotărârea nr. 88/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA TĂIETOAREI NR.16 întocmit în vederea construirii unui imobil D+P+7E+M cu funcţiuni de locuinţe şi spaţii comerciale la parter şi împrejmuire teren aflat în proprietate privată persoană juridică

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA TĂIETOAREI NR.16

întocmit în vederea construirii unui imobil D+P+7E+M cu funcţiuni de locuinţe şi spaţii comerciale la parter şi împrejmuire teren aflat în proprietate privată persoană juridică

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere :

-                        iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                        nota de fundamentare nr.72342/19.02.2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism ;

-                        raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-          Certificatul de Urbanism nr. 4522 din 18.11.2005 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

-          cererea 4171 din 18.01.2006 prin care S.C. GEPROCON S.A. solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, strada Tăietoarei nr.16;

-         Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 11.10.2006;

-         avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul ROMTELECOM S.A. nr.234/3360/427 din 10.04.2006, avizul Regiei Autonome Judeţene Apa-canal nr.6688 din 03.04.2006, avizul S.C. C.E.T. S.A. din 5694 din 04.04.2006, avizul SC E-ON SA nr.255 din 10.04.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.696 din 30.05.2006, avizul SALUBRIS nr.15359 din 15.05.2006, avizul Grupului de Pompieri “Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi nr.600230-2 din 24.11.2006,  avizul privind protecţia civilă nr.620180/3 DIN 13.11.2006, avizul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi nr.4312 din 10.04.2006, avizul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului Iaşi, nr.10806 din 24.11.2006 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi nr. 136/P.U.D./ 2006;

-        prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

-         Legea 350/2001 reactualizată privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

-        prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

-        Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1      Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA TĂIETOAREI NR.16 întocmit în vederea construirii unui imobil D+P+7E+M cu funcţiuni de locuinţe şi spaţii comerciale pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 1947,00 mp.(Anexa 5)

ART.2.     Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iaşi, strada Tăietoarei nr.16.

ART.3      Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism si nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4          Prezenta hotărâre va fi comunicată :

 - Prefectului Judeţului Iaşi ;

 - Primarului Municipiului Iaşi ;

 - Consiliul Judeţean Iaşi ;

 - Direcţia Dezvoltare Urbană ;

 - Serviciul Arhitectură şi Urbanism ;

 - Serviciul Cadastru ;

 - S.C.GEPROCON S.A. - Iaşi, str.Aeroportului nr.1

 

    CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.88

din 26 februarie 2007