Hotărârea nr. 79/2007

HOTĂRÂRE privind completarea includerii în Comisia pentru analiza solicitărilor formulate în temeiul Legii nr.341/2004 a doi membri ai Asociaţiei "14 Decembrie 1989" Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea includerii în Comisia pentru analiza solicitărilor formulate în temeiul Legii nr.341/2004 a doi membri ai Asociaţiei “14 Decembrie 1989” Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare întocmită de Serviciul Juridic;

-                   raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       propunerea Comisiei pentru analiza solicitărilor formulate în temeiul Legii nr.341/2004 – legea recunoaştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989 privind completarea componenţei comisiei cu doi reprezentanţi ai Asociaţiei “14 Decembrie 1989” ;

-       adresa Asociaţiei “14 Decembrie 1989” Iaşi privind nominalizarea domnilor Cassian Maria Spiridon şi Aurel Ştefanachi;

-       prevederile H.C.L.nr.265/28 iulie 2006;

-       Legea nr.341/2004 – legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989;

In temeiul Legii nr.2152001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se completează componenţa Comisiei pentru analiza solicitărilor formulate în temeiul Legii nr.341/2004 – legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989 cu următorii membri:

1.                 CASSIAN MARIA SPIRIDON

2.                 AUREL ŞTEFANACHI

Art.2 Se completează H.C.L.nr.265/2006 cu următorul articol:

“Reprezentanţii revoluţionarilor, membri în Comisia pentru analiza solicitărilor formulate în temeiul Legii nr.341/2004, vor avea un rol consultativ” .

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Serviciului Juridic;

-       Asociaţiei “14 Decembrie 1989” Iaşi - Bulevardul Carol I nr.3-5

 

    CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.79

din 26 februarie  2007