Hotărârea nr. 73/2007

HOTĂRÂRE privind scoaterea din circuitul locativ a imobilului din Iaşi str. Căpşunelor nr.9 şi desfiinţarea totală a construcţiei

MUNICIPIUL IAŞI                                                               

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din circuitul locativ a imobilului din Iaşi str. Căpşunelor nr.9 şi desfiinţarea totală a construcţiei

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere :

-                         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-                         nota de fundamentare nr. 22641/12.12.2006 întocmită de  D.A.P.P.P. ;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-          prevederile Legii 50/1991 cu modificările ulterioare ;

-          prevederile art. 38, alin.2,lit.f, din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată şi completată cu Legea 286/2006;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE    :

Art. 1 : Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a imobilului din Iaşi str. Căpşunelor nr.9.

Art.2:  Se aprobă desfiinţarea întregii construcţii în regim de urgenţă, în conformitate cu respectarea prevederilor art.7 alin. (16) şi (17) din Legea 50/1991, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3:   Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                         Prefectului Judeţului Iaşi;

-                         Primarului Municipiului Iaşi;

-                         Direcţiei de Administrare  a Patrimoniului        Public şi Privat.

-                          

-                                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.73

din 26 februarie  2007