Hotărârea nr. 66/2007

HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 54 mp situat în Iaşi - str. Titu Maiorescu nr.22-24 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru amenajarea a trei locuri de parcare

MUNICIPIUL

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 54 mp, situat în Iaşi - str. Titu Maiorescu nr.22-24,  conform planului anexat, precum şi organizarea unei licitaţii publice pentru amenajarea a trei locuri de parcare.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-                         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                         nota de fundamentare nr.93587,93588/15.01.2007 întocmită de Serviciul Cadastru;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- cererile nr.93587/28.12.2006 şi 93588/28.12.2006, prin care se solicită organizarea unei licitaţii publice pentru amenajarea a trei locuri de parcare, pe terenul în suprafaţă de 54 mp, situat în Iaşi - str. Titu Maiorescu nr.22-24,  conform planului anexat;

- Certificatele de Urbanism nr. 427/16.02.2006 şi 414/16.02.2006;

- H.C.L. nr. 462/28.12.2006;

- adresele nr.5941/11.05.2006 şi 37511/26.05.2006, emise de Compartimentele de aplicare a Legii nr.247/2005 şi a Legii nr.10/2001;

- art.3 din Legea nr.213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

- art.124 din Legea nr.215/2001, potrivit căruia „toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

- prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 - Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 54 mp, situat în Iaşi - str. Titu Maiorescu nr.22-24,  conform planului anexat.

Art.2 - Se aprobă organizarea unei licitaţii publice pentru terenul în suprafaţă de 54 mp, situat în Iaşi - str. Titu Maiorescu nr.22-24,  conform planului anexat, în vederea amenajării a trei locuri de parcare.

Art.3 -  Se aprobă Caietul de Sarcini privind organizarea licitaţiei publice pentru terenul în suprafaţă de 54 mp, situat în Iaşi - str. Titu Maiorescu nr.22-24,  conform planului anexat,  pentru amenajarea a trei locuri de parcare.

Art.4 - Preţul de pornire la licitaţie va fi de 11 lei/lună/amplasament, conform HCL nr. 462/28.12.2006.

Art.5 -  Contractul de închiriere pentru teren se va încheia pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părţilor.

Art.6 -  Încetarea contractului de închiriere poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către proprietar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina proprietarului.

Art.7 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de închiriere a terenului.

Art.8 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                             Prefectului Judeţului Iaşi;

-                             Primarului Municipiului Iaşi;

-                             Direcţia Dezvoltare Urbană ;

-                             D.A.P.P.P.;

-                             Serviciul Cadastru;

-                             Serviciul Venituri din Contracte;

-            VORNICU MIOARA - Iaşi, str.Titu Maiorescu nr.22,bl.3,sc.B,ap.2 ;

-            STĂNEL DUMITRU - Iaşi, str.Titu Maiorescu nr.24A, bl.H5,et.3,ap.14.

 

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.66

din 26 februarie  2007