Hotărârea nr. 62/2007

HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de străzi în zona Bucium zona Galata şi zona Tătăraşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind propunerea unor denumiri de străzi în zona Bucium, zona Galata şi zona Tătăraşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr.10289 din 09.02.2007 întocmită de Serviciul Urbanism şi Arhitectură;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       prevederile art.38, alin.2, lit.u din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;

-       art.3 din O.G.nr.63/2002 aprobată prin Legea nr.48/2003 art.3, alin.1 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

-       prevederile PUG de extindere a intravilanului municipiului Iaşi prin HCL nr.136/09.08.1999;

-       H.C.L.nr.225/28 iulie 2006 prin care s-a aprobat Planul de Urbanism Zonal tarlaua 168, zona Bucium în suprafaţă de 58318 mp. pentru construirea de locuinţe de parter şi parter şi etaj, construcţii anexe prin care s-a creat un cartier nou, pentru identificarea şi înregistrarea acestora se impune atribuire de noi denumiri stradale;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă următoarele denumiri de străzi conform planşelor anexate:

Zona Bucium

1.     Strada Petru P.Condrea din şoseaua Bîrnova până la limita admisă prin PUZ.

2.     Strada Gheorghe Tudoranu traversează strada Petru P.Condrea, de-a lungul râului Vămăşoaia.

3.     Strada Mihai Ciucă din strada Petru P.Condrea până la limita admisă prin PUZ.

4.     Strada Vladimir Buţureanu din strada Petru P.Condrea până la limita admisă prin PUZ (a se vedea pl.nr.1).

 

Zona Galata

1.     Strada Sever Zotta din şoseaua Iaşi - Voineşti până în str.Voineşti (a se vedea pl.nr.2).

 

Art.2 Se aprobă schimbarea denumirii:

     Zona Tătăraşi

din stradă Trompeta în strada actor Miluţă Gheorghiu (a se vedea pl.nr.3).

 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       Serviciul cadastru;

-       D.E.F.P.L.;

-       Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor;

-       Poliţia Municipiului Iaşi.

-       Centrului de Informaţii Cetăţeni pentru publicare în mass - media locală.

 

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.62

din 26 februarie  2007