Hotărârea nr. 535/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general reactualizat structurii detaliate a costurilor ne-eligibile estimate care vor fi furnizate de Beneficiarul Local si finantarii costurilor ne-eligibile estimate pentru implementarea Proiectului “CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI”

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului general, reactualizat, structurii detaliate a costurilor ne-eligibile estimate care vor fi furnizate de Beneficiarul Local si finantarii costurilor ne-eligibile estimate pentru implementarea Proiectului “CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI” 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 decembrie 2007,

          Având în vedere:

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b) nota de fundamentare elaborata de catre Directia Tehnica privind necesitatea aprobarii Devizului general, reactualizat, structurii detaliate a costurilor ne-eligibile estimate care vor fi furnizate de Beneficiarul Local si finantarii costurilor ne-eligibile estimate pentru implementarea Proiectului “CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI”,  inregistrata sub nr. 93564/ 13.12.2007;

c) raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d) raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

e) clauzele Acordului Tripartit perfectat la data de 11.09.2007 intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor/MDLPL - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est - Consiliul Judetean Iasi/Consiliul Local Iasi (Beneficiar Local) privind stabilirea drepturilor si obligatiilor Partilor in legatura cu licitarea, contractarea, finantarea, monitorizarea tehnica si financiara si evaluarea proiectului “CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI”, inclusiv drepturile si obligatiile Partilor pe durata exploatarii infrastructurii acordate;

f) prevederile Contractului de lucrari nr.RO 2005/017 - 553.04.01.01.01.02.06/11.09.2007  perfectat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in calitate de achizitor, si S.C. COMPANIA NOVA CONSTRUCT S.A., lider al ASOCIATIEI S.C. COMPANIA NOVA CONSTRUCT S.A. & S.C. CONEST S.A., in calitate de executant, pentru executia si finalizarea lucrarilor pentru “CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI”;

g) finantarea nerambursabila acordata in scopul implementarii Programului Phare - Coeziune economica si Sociala, subcomponenta RO2005/017-553.04.01.01. Infrastructura locala si Regionala, in conformitate cu prevederile stipulate in Memorandumul de finantare incheiat intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru Programul Phare 2005;

h) dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr.76/2006 privind stabilirea obligatiilor beneficiarilor contractelor de lucrari finantate din fonduri Phare componenta Coeziune economica si sociala si Phare Cooperare, modificata si completata prin Legea nr.226/2007;

i) Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.62/2004 privind aprobarea realizarii Proiectului “CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI”, depus spre finantare in cadrul Programului PHARE 2004-2006, Coeziune Economica si Sociala, Proiecte Mari de Infrastructura Regionala;

j) Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.145/2004 privind aprobarea Acordul de Asociere dintre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local al Municipiului Iasi pentru realizarea Proiectului “CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI”;

k) Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.145/2005 privind aprobarea Actului Aditional la Acordul de asociere dintre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local al Municipiului Iasi pentru realizarea Proiectului “CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI”;

l) Declaratia de Angajament autentificata sub nr.672/26.01.2005;

m) Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.214/2007 privind aprobarea cofinantarii cheltuielilor eligibile si acoperirea costurilor neeligibile ale Proiectului “CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI”;

m) prevederile Hotararii Guvernului nr.1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

          In temeiul art.36 alin. 2, lit. b şi art. 115 alin.1 lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                   Art.1 Se aproba Devizul general realizat la faza de proiectare - studiu de fezabilitate - reactualizat ulterior incheierii Contractului de lucrari nr.RO 2005/017 - 553.04.01.01.01.02.06/11.09.2007,  perfectat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in calitate de achizitor, si S.C. COMPANIA NOVA CONSTRUCT S.A., lider al ASOCIATIEI S.C. COMPANIA NOVA CONSTRUCT S.A. & S.C. CONEST S.A., in calitate de executant, pentru executia si finalizarea lucrarilor pentru “CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI”, conform anexei nr.1 ce constituie parte integranta a prezentei hotarari.

                   Art.2 Se aproba structura detaliata a costurilor ne-eligibile estimate care vor fi furnizate de Beneficiarul Local, conform prevederilor Anexei VII din Acordul Tripartit perfectat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor/MDLPL - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est - Consiliul Judetean Iasi/Consiliul Local Iasi (Beneficiar Local) privind stabilirea drepturilor si obligatiilor Partilor in legatura cu licitarea, contractarea, finantarea, monitorizarea tehnica si financiara si evaluarea Proiectului “CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI”, conform anexei nr.2 ce constituie parte integranta a prezentei hotarari.

                   Art.3 Se aproba finantarea costurilor ne-eligibile estimate  care vor fi furnizate de Beneficiarul Local pentru implementarea Proiectului “CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI” , in suma de 869.855,49 EURO (inclusiv T.V.A.), din care contributia Consiliului local Iasi este de 50%, sumă care va fi alocată astfel:

-         300.000 Euro(@1050.000lei) în anul 2008;

-         134.927,74(@472.247,13 lei) în anul 2009.

                   Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)     Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

b)    Primarului Municipiului Iaşi;

c)     Consiliului Judeţean Iaşi;

d)    Direcţiei Tehnice.

Art. 5  (1)Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică.

          (2)Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.535

din 27 decembrie 2007