Hotărârea nr. 531/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei “Construire imprejmuire si alei in cimitirul Sfintii Apostoli Petru si Pavel Iasi”

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei “Construire imprejmuire si alei in cimitirul Sfintii Apostoli Petru si Pavel Iasi”

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 decembrie 2007;

          Având în vedere:

-       initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de      motive la proiectul de hotarare;

-       referatul de specialitate nr.16874 din 18.12.2007 intocmit de catre Directia de Servicii Publice Municipale;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       Prevederile art.42 si 43 ale Legii nr. 500/ 2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare(textul in vigoare din 08.01.2007);

-       Prevederile Legii nr.273/ 2006privind finantele publice locale,rectificata si modificata (textul in vigoare din 01.06.2007);

-       art. 36 şi art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

                      Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de  investiţii “Construire imprejmuire si alei in cimitirul Sfintii Apostoli Petru si Pavel Iasi” conform Anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre,

                      Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)     Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)    Primarului Municipiului Iasi

c)     Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iasi;

d)    Directiei de Investitii;

e)     Directiei Economice si a Finantelor Publice Locale;

                       Art.3. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de :

                       D.S.P.M.;

                       Directia de Investitii.

                             Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.531

din 27 decembrie 2007

         

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

ANEXA   NR.1

   la Hotărârea nr.531 din 27 decembrie 2007

 

INDICATORI  TEHNICO - ECONOMICI

pentru obiectivul de investitii “Construire imprejmuire si alei in cimitirul Sfintii Apostoli Petru si Pavel  Iasi”

 

             *  Indicatorii tehnici ai investitiei:

                                   Lungime totala alei 2 200 m ;

                                   Lungime alei cu latimea de 3,5 m -1400 m ;

                                   Lungime alei cu latimea de 7,0 m - 800 m ;

                              Aleile se vor executa cu stratul de uzura din beton asfaltic cu borduri din beton de ciment.

                                   Lungime totala imprejmuiri 800 m ce se vor realiza din panouri metalice de 2 m inaltime .

               * Indicatorii economici privind investitia :

                                   Valoare totala - 2 840 000 lei din care :

                                   C + M           - 2 710 000 lei     

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Vasile Dumitriu