Hotărârea nr. 510/2007

HOTĂRÂRE la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de  Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 decembrie 2007;

          Având în vedere :

a)     Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)    Nota de fundamentare nr. 29557/17.12.2007, întocmită de D.A.P.P.P.;

c)     Raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)    Prevederile HCL 434/18.12.2006;

e)     Prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

f)      Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000;

g)     Procesul verbal nr. 29556/17.12.2007, încheiat în şedinţa Comisiei sociale constituite în condiţiile Legii 114/1996;

     În temeiul art. 36 şi art. 115 alin.1, lit.b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1: Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate în procesul verbal nr. 29556/17.12.2007, privind atribuirea a două locuinţe, cuprinse în ANEXA NR.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2: Prezenta hotărâre va fi comunicată :

ú         Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi ;

ú         Primarului Municpiului Iaşi ;

ú         Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

          Art.3 : 1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

                   (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.510

din 27 decembrie 2007 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                           ANEXA nr. 1

          la Hotărârea nr.510 din 27 decembrie 2007 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de

                               Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996

 

1.     Se atribuie locuinţa din Str. Ciurchi nr. 121C, bl. Q2, sc. B, et. 3, ap. 4, familiei Suficeanu Vasile Lucian şi Alina Elena; locuinţa atribuită este compusă din 2 camere - 21.23 mp, 2 dep. 3.4 mp; atribuirea se va efectua condiţionat de reactualizarea declaraţiei notariale(soţ/soţie) precum că nu au deţinut şi nu deţin în proprietate o locuinţă şi de achitarea debitelor existente la plata cheltuielilor de întreţinere şi a chiriei;

 

2.     Se atribuie locuinţa din Str. Tabacului nr. 7, parter, ap. 2, familiei Manasii Nicolae şi Lorena Elena; locuinţa atribuită este compusă din 1 cam. - 21.30mp, 4 dep. - 20.40mp; atribuirea se va efectua condiţionat de reactualizarea declaraţiei notariale(soţ/soţie) precum că nu au deţinut şi nu deţin în proprietate o locuinţă.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Vasile Dumitriu