Hotărârea nr. 506/2007

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr.243/29.06.2007

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr.243/29.06.2007

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 decembrie 2007,

Având în vedere:

a)     iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la    proiectul de hotărâre;

b)    nota de fundamentare nr. 60524/08.10.2007, întocmită de Serviciul Cadastru;

c)     raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)    raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

e)     cererea nr. 88478/27.11.2007, prin care d-na Darabă Emilia solicită diminuarea suprafeţei de teren concesionată în baza H.C.L. nr.243/29.06.2007;

f)      H.C.L. nr. 243/29.06.2007, prin care s-a aprobat concesionarea directă către Darabă Emilia a terenului în suprafaţă de 11,40 mp, situat în Iaşi - Str. Petru Rareş nr.25, sc.E, parter, aferent apartamentului nr.2, în vederea extinderii construcţiei existente;

g)     Contractul de concesiune nr. 104/27.07.2007;

h)     art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia „toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

i)       art. 3 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri  aparţinând domeniului public;

j)       prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

k)     art. 13-15 şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

l)       art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

          In temeiul art. 36, alin. (5), lit. b  şi art.115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 243/29.06.2007 care va avea următorul conţinut: „Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 5,70 mp, situat în Iaşi - Str. Petru Rareş nr.25, sc.E, parter, cu o valoare de 4.072 lei” .

          Art. 2 - Se aprobă  modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 243/29.06.2007, prin diminuarea suprafeţei de teren concesionată direct către Darabă Emilia, de la 11,40 mp la la 5,70 mp teren situat în Iaşi - Str. Petru Rareş nr.25, sc.E, parter, în vederea extinderii spaţiului existent.

          Art. 3 - Redevenţa valorică a concesiunii, aferentă terenului în suprafaţă de 5,70 mp, va fi de 319 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plăţii. Modificarea se va face prin act adiţional la contractul de concesiune nr. 104/27.07.2007. Celelalte dispoziţii ale H.C.L. nr. 243/29.06.2007 rămân neschimbate.

Art. 4 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să încheie actul adiţional la contractul de concesiune nr. 104/27.07.2007.

Art. 5 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)     Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)    Primarului Municipiului Iaşi

c)     Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

d)    Doamnei Darabă Emilia - Iaşi, str.Petru Rareş nr. 25, ap.2.

          Art. 6 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru.

                        (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.506

din 27 decembrie 2007