Hotărârea nr. 502/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului Dezvoltarea axei de transport E-V în municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului

Dezvoltarea axei de transport E-V în municipiul Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere:

            - iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

            - referatul de specialitate nr.95014 din 18.12.2007 întocmit de către Direcţia Tehnică; Biroul străzi municipale;   

            - raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

            - raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

            - raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

            - prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional 2007-2013, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale” - Domeniul de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”

            - Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

            - art. 36 şi art.115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba proiectul -Dezvoltarea axei de transport E-V în municipiul Iaşi

Art.2 Se aprobă studiul de fezabilitate revizuit in conformitate cu modelul “D” la cererea de finantare din ghidul solicitantului pentru axa prioritara 2 – “Imbunatatirea infrastructurii de transport   regionale si locale “ Domeniul de interventie 2.1. “ reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane- inclusiv constructia /reabilitarea  soselelor de centura “ pentru proiectul Dezvoltarea axei de transport E-V în municipiul Iaşi

Art.3 Se aproba modificarea HCL 430/2007 si a  indicatorilor tehnico – economici ai proiectului “Dezvoltarea axei de transport E-V în municipiul Iaşi” conform anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.4 Se aprobă bugetul proiectului , cofinantarea acestuia cu o cota de minim 2 % din costurile eligibile ,a tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele conexe , conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Se aproba asigurarea resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii / decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată;

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

b) Primăriei Municipiului Iaşi

c) Direcţiei Tehnice

d) Direcţiei de Invesţiţii

e) Direcţia Economică

f) Biroul străzi municipale

g)Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord- Est

 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.502

din 19 decembrie 2007