Hotărârea nr. 501/2007

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere:

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărîre;

b)      referatul de specialitate nr.93722/13.12.2007 întocmit de către Serviciul Buget;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

c)   -Legea 273/2006 - privind Finantele Publice Locale

 

      În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a si a art. 115, alin. 1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Rectificarea Bugetului local pentru anul 2007 astfel:

a) La venituri în suma de 15294,28 mii lei

03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal                                = +695,00 mii lei;

 

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                                                      = + 12305,00 mii lei;

 

04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale                      = + 984,00 mii lei;

 

11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale                                   = +581,00 mii lei;

 

37.02.01 Donatii si sponsorizari                                                                                                                           = +3,00 mii lei;

 

42.02.15 Subventii primite de la Fondul National de Dezvoltare                                                                             = +1525,00 mii lei;

 

42.02.33 Sprijin financiar pentru constituirea familiei                                                                                            = - 556,92 mii lei;

 

42.02.34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri = -89,57 mii lei;

 

42.02.36 Subventii pentru ajutor crestere copil-trusou nou nascuti                                                                         = -152,23 mii lei.

 

 

 

    b) La cheltuieli în suma de 15294,28 mii lei:

 

65.02.20 Invatamant - cheltuieli materiale (37.02.01)              + 2,00 mii lei

65.02.59 Invatamant - burse (37.02.01)                                 + 1,00 mii lei

67.02.20 Cultura, recreere si religie - cheltuieli materiale        + 49,00 mii lei

68.02.57 Asigurari si asistenta sociala- ajutoare sociale          - 798,72 mii lei

70.02.71 Servicii si dezvoltare publica- cheltuieli de capital     + 1525,00 mii lei

74.02.71 Protectia mediului - cheltuieli de capital                   + 1516,00 mii lei

81.02.40 Combustibili si energie - subventii                            +10000,00 mii lei

84.02.40 Transporturi- subventii                                            +3000,00 mii lei

 

      c) Majorarea fondului de rezervă 

 

54.02.50 Fond de rezervă                                                                             + 6450,84 mii lei

51.02.20 Autoritati executive- cheltuieli materiale                                          - 280,84 mii lei

51.02.71 Autoritati executive- cheltuieli de capital                                          - 66,40 mii lei

54.02.20 Alte servicii publice generale - cheltuieli materiale                            - 206,81 mii lei  

54.02.55 Alte servicii publice generale - alte transferuri                                  - 44,72 mii lei

55.02.20 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi- cheltuieli mteriale    - 133,41 mii lei

55.02.30 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - dobanzi                 - 128,24 mii lei

56.02.51 Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de

              asigurări sociale de sănătate                                                          - 17,56 mii lei

61.02.51 Ordine publica si siguranta nationala - transferuri                             - 600,00 mi lei

61.02.71 Ordine publica si siguranta nationala - cheltuieli de capital             - 100,60 mii lei

65.02.20 Invatamant- cheltuieli materiale                                                     - 700,00 mii lei

65.02.71 Invatamant- cheltuieli de capital                                                    - 400,00 mii lei

66.02.51 Sanatate- transferuri                                                                     - 100,00 mii lei

67.02.51 Cultura recreere religie- transferuri                                                 - 27,77 mii lei

67.02.71 Cultura recreere religie-cheltuieli de capital                                      - 6,20 mii lei

68.02.10 Asigurari si sistenta sociala- cheltuieli de personal                            - 101,23 mii lei

68.02.20 Asigurari si sistenta sociala- cheltuieli materiale                               - 32,60 mii lei 

68.02.71 Asigurari si sistenta sociala- cheltuieli de capital                                         - 129,43 mii lei

70.02.55 Servicii si dezvoltare publica- alte tranferuri                                     - 500,00 mii lei

70.02.71 Servicii si dezvoltare publica- cheltuieli de capital                             - 461,10 mii lei

74.02.71 Protectia mediului - cheltuieli de capital                                           - 10,20 mii lei

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital                                                    - 1032,90 mii lei

84.02.81 Transporturi - rambursari credite                                                     - 1370,83 mii lei

 

 

d) Alocarea unor sume din fondul de rezervă

 

54.02.50 Fond de rezervă                                                                             - 8677,23 mii lei

51.02.10 Autoritati executive- cheltuieli de personal                                       + 365,00 mii lei

65.02.20 Invatamant - cheltuieli materiale                                                      +37,23 mii lei

67.02.20 Culura recreere si religie - cheltuieli materiale                                  +3951,00 mii lei

70.02.20 Servicii si dezvoltare publica- cheltuieli materiale                              +10,00 mii lei

74.02.20 Protectia mediului - cheltuieli materiale                                            +1164,00 mii lei

84.02.20 Transporturi-cheltuieli materiale                                                      +1000,00 mii lei

84.02.40 Transporturi - subventii                                                                   +1700,00 mii lei

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital                                                    + 450,00 mii lei

 

 

Art. 2 Suplimentarea bugetului  instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2007

 

La venituri în sumă de 84,35 mii lei

La cheltuieli în sumă de 84,35 mii lei

 

Art. 3 Rectificarea  bugetului  inafara bugetului local,  pentru anul 2007

 

36.11.09 Fondul de risc                                                              -3190,83 mii lei

80.11.71 Actiuni generale economice, comerciale si de munca      -1820,00 mii lei

84.02.71 Transporturi                                                                 -1370,83 mii lei

 

     Art. 4 Prezenta hotarare va fi comunicată :

 

-        Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-        Primarului Municipiului Iaşi

-        Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi

-        Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale

     Art. 5 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Serviciul Buget.

 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.501

din 14 decembrie 2007