Hotărârea nr. 498/2007

HOTĂRÂRE privind susţinerea candidaturii Municipiului Iaşi pentru titlul de „Capitală Culturală Europeană”

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind susţinerea candidaturii Municipiului Iaşi pentru titlul de

Capitală Culturală Europeană”

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate nr.86791/20.11.2007 întocmit de către Serviciul Relaţii Internaţionale şi Parteneriate Europene;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       prevederile Deciziei 1622/2006/CE a Parlamentului European;

-       art.36 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 Se aprobă efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru susţinerea candidaturii Municipiului Iaşi pentru titlul de “Capitală Culturală Europeană”.

          Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi

-       Serviciului Relaţii Internaţionale şi Parteneriate Europene;

          Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Relaţii Internaţionale şi Parteneriate Europene şi de Direcţia de Programe şi Servicii pentru Comunitate.

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr. 498

din 29  noiembrie 2007