Hotărârea nr. 496/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Construire cladire Centrul 4-Spatii Verzi din str. Libertatii Iasi”

MUNICIPIUL IASI                                                                  

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Construire cladire Centrul 4-Spatii Verzi din str. Libertatii Iasi”

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi,

          Având in vedere :

         Initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

         Referatul de specialitate nr. 15561 / 19.11.2007 intocmit de catre Directia de Servicii Publice Municipale ;

          Raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

          Raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

         Prevederile art.42 si 43 ale Legii nr.500/2002 privind finantele publice,cu modificarile ulterioare (textul in vigoare din 08.01.2007);

         Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale ,rectificata si modificata (textul in vigoare din 01.06.2007);

         Principalele atributii ale Consiliului Local statuate prin art.36 din Legea nr 215/2001 a administratiei publice locale republicata;

HOTĂRĂŞTE :                                                                                                                   

          Art. 1 -Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii - Construire cladire Centrul 4-Spatii Verzi din str. Libertatii  Iasi,  conform anexei care face parte din  prezenta Hotarare;

          Art. 2 -Prezenta Hotarare, va fi comunicata prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local :

            -Institutiei Prefectului Judeţului Iaşi;

            -Primarului Municipiului Iasi;

            -D.S.P.M.;

            -D.E.F.P.L.         .

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.496

din 29  noiembrie 2007

 

                                                                   ANEXA nr.1

                                                      la Hotărârea nr.496 din 29 noiembrie 2007

                                                                                                                                              

 

 

                        INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI

pentru obiectivul de  investitii „Construire cladire Centrul 4 - Spatii Verzi din str. Libertatii,Iasi”

 

 

 

                *   Indicatorii tehnici ai investitiei :

                       Aria construita  -Ac = 105,21 mp

                       Aria desfasurata-Ad = 105,21 mp

                       Aria utila           -Au =   94,92 mp

                       Structura de rezistenta este realizata din cadre transversale din metal, pe fundatii izolate tip bloc si cuzinet din beton, cu pereti exteriori si invelitoare  din panouri termoizolante tip sandwich.                      

                        Constructia va fi racordata la retelele de utilitati existente in zona : energie electrica, apa, canalizare, gaz.

              *   Indicatorii economici privind investitia :

       Valoare totala     -202 500,00 lei din care:

       C + M                -176 500,00 lei

                                                         

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Vasile Dumitriu