Hotărârea nr. 491/2007

HOTĂRÂRE privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iaşi în mod direct Societăţii Comerciale Salubris S.A. prin contract de concesiune

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iaşi, în mod direct, Societăţii Comerciale Salubris S.A., prin contract de concesiune

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr.88287 din 27.11.2007 întocmită de Direcţia Tehnică;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

-       Legea nr.101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităţilor;

-       Ordinul nr.110 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

-       Ordinul nr.112 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;

-       H.C.L.239/2002 privind înfiinţarea S.C.Salubris S.A.;

-       faptul că S.C.Salubris S.A. are ca unic acţionar Consiliul Local Municipal Iaşi;

     In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1 Se atribuie delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iaşi, în mod direct, Societăţii Comerciale Salubris S.A., prin contract de concesiune pe o perioadă de 10 ani.

     Art.2 Se aprobă contractul de concesiune a serviciului de salubrizare a Municipiului Iaşi, anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

     Art.3 Se aprobă caietul de sarcini şi indicatorii de performanţă, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

     Art.4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze cu S.C.Salubris S.A. contractul de concesiune a serviciului de salubrizare a Municipiului Iaşi.

     Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       S.C.Salubris S.A.Iaşi;

-       Direcţiei Tehnice;

-       Biroului Mediu Urban.

 

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.491

din 29  noiembrie 2007