Hotărârea nr. 490/2007

HOTĂRÂRE privind înlocuirea domnului Gheorghe Sorodoc din Adunarea Generală a Acţionarilor S.C.TERMO SERVICE S.A. Iaşi cu domnul LUCIAN MUNTEANU

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind înlocuirea domnului Gheorghe Sorodoc din Adunarea Generală a Acţionarilor S.C.TERMO SERVICE S.A. Iaşi cu

domnul LUCIAN MUNTEANU

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr.15508/24.10.2007 întocmită de S.C.TERMO SERVICE S.A. IASI;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       adresa nr.15503/24.10.2007 a S.C.TERMO - SERVICE S.A. IASI;

-       vacantarea locului din Adunarea Generală a Acţionarilor S.C.TERMO SERVICE S.A. Iaşi prin decesul domnului Gheorghe Sorodoc;

          Având în vedere propunerea şi votul consilierilor din cadrul şedinţei ordinare din data de 29 noiembrie 2007;

          In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1 Se aprobă înlocuirea domnului Gheorghe Sorodoc - decedat, din componenţa Adunării Generale a Acţionarilor S.C. TERMO SERVICE S.A. cu domnul LUCIAN MUNTEANU.

          Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       S.C.TERMO SERVICE S.A.;

-       LUCIAN MUNTEANU.

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.490

din 29 noiembrie 2007