Hotărârea nr. 488/2007

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.406/29.10.2007 de aprobarea tarifelor locale şi a preţurilor locale la energia termică pentru populaţie şi agenţi economici în Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.406/29.10.2007 de aprobarea tarifelor locale şi a preţurilor locale la energia termică pentru populaţie şi agenţi economici, în Municipiul Iaşi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi,

          Având în vedere:

a) Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b) Referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr.85637 din 16.11.2007;

c) raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

d) raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

e) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări prin Legea nr.483/2006;

f) Decizia nr.248 din 21.02.2007 a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei privind aprobarea preţurilor practicate în sectorul energiei termice de S.C. CET IASI S.A., judeţul Iaşi şi avizul nr.3743/28.09.2007 a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;

g) Art. 2 din Decizia nr. 1321/03.10.2006 a A.N.R.E. privind aprobarea preţului local de referinţă pentru Municipiul Iaşi;

h) H.C.L. nr. 406/29.10.2007 privind aprobarea tarifelor locale şi a preţurilor locale la energia termică pentru populaţie şi agenţi economici, în Municipiul Iaşi;

In conformitate cu art. 36 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea şi completarea art.2 din H.C.L. nr.406/29.10.2007 privind aprobarea tarifelor locale şi a preţurilor locale la energia termică pentru populaţie şi agenţi economici în Municipiul Iaşi, prin introducerea următorului alineat:

Pentru anul 2007 subvenţia unitară de la bugetul local este de 10% din pretul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice aprobat/avizat de A.N.R.E. şi A.N.R.S.C., preţul de facturare al energiei termice pentru populaţie menţinându-se la 175 lei/Gcal, inclusiv TVA.

 

Art. 2 - Celelalte articole din H.C.L. nr.406/29.10.2007 rămân neschimbate.

 

Art. 3 - Orice alte dispoziţii contrare sunt nule.

 

                 Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-   Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-   Primarului Municipiului Iaşi;

-   S.C. CET IASI S.A.;

-   Directiei Tehnice;

-   Directiei Economice şi de Finanţe Publice Locale;

 

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.488

din 29  noiembrie 2007