Hotărârea nr. 483/2007

HOTĂRÂRE Privind aprobarea aplicarii “Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati” si acordul cu privire la contractarea finatarii din Fondul pentru mediu pentru terenurile mentionate in anexele 1 2 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta Hotarare

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 HOTĂRÂRE

Privind aprobarea aplicarii “Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati” si acordul cu privire la contractarea finatarii din Fondul pentru mediu

pentru terenurile mentionate in anexele 1, 2, 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta Hotarare

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi,

          Având in vedere :

          - Initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarare

          - Referatul de specialitate nr.15563 / 19.10 2007 intocmit de catre Directia de Servicii Publice Municipale;

          - raportul de avizare întocmit de Comisia de protecţia mediului, turism, agricultură a Consiliului Local Municipal Iaşi;

          - raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

          - raportul de avizare întocmit de Comisia economico – financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

          - Ordonantei de Urgenta nr. 59/20.06.2007 privind instituirea „Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati”;

          - Ordinul 1166/17.06.2007 pentru aprobarea Ghidului de finantare a „Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati”

          - Adresa 73966/26.10.2007 prin care se confirma ca terenurile mentionate apartin Domeniului Public al Primariei Municipiului Iasi

          - Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, rectificata si modificata (textul in vigoare din 01.06.2007);

          - Principalele atributii ale Consiliului Local statuate prin art.36 din Legea nr 215/2001 a administratiei publice locale republicata;

 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE :

                                                                                                                  

           Art. 1 -Se aproba:

          - aplicarea „Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati” pentru terenurile mentionate in anexele 1, 2, 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta Hotarare si pentru Parcurile Copou, Expozitiei si Tatarasi Sud

          Art. 2 - Se aproba:

          - contractarea finantarii din Fondul pentru mediu pentru aplicarea “Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati” pentru terenurile mentionate in anexele 1, 2, 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta Hotarare si pentru Parcurile Copou, Expozitiei si Tatarasi Sud

          Art. 3 - Se aproba:

          - suprafetele de teren pe care se infiinteaza spatii verzi  in cadrul “Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati” pentru terenurile mentionate in anexele 1, 2, 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta Hotarare.

          Art. 4 - Prezenta Hotarare, va fi comunicata prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local:

- Institutiei Prefectului Judeţului Iaşi;

- Primarului Municipiului Iasi

- Direcţiei de Servicii Municipale Iasi.

 

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              SECRETAR,

     cons.Vasile Dumitriu                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.483

din 29  noiembrie 2007